Arhiva vijesti

  Početna/Arhiva vijesti
 

Arhiva vijesti - Udruženje medijatora BiH


Medijacija u krivičnom postupku i slučajevima diskriminacije
Sarajevo, 20.08.2010. – Udruženje medijatora u BiH započelo je realizaciju projekta promocije i primjene medijacije u krivičnom postupku prema maloljetnicima, te slučajevima diskriminacije. Projekat je finansijski podržala Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju (OSCE). Planirana je razrada procedura upućivanja predmeta od strane sudija i tužilaca iz krivičnog postupka prema maloljetnicima u postupak medijacije, te procedura upućivanja predmeta koji se odnose na moguću diskriminaciju od strane institucije Ombudsmena Bosne i Hercegovine. Nakon razrade procedura biće organizovana tri okrugla stola o ovoj temi kako bi se postupak analizirao sa medijatorima i drugim stručnjacima iz navedenih oblasti te provođenje postupka medijacije u najmanje tri predmeta do kraja 2010. godine.

Obuka za trenere medijacije u Makedoniji i Crnoj Gori

Podgorica, Skoplje, 20.07.2010. - Medunarodna finansijska korporacija (IFC) angažovala je Udruženje medijatora u BiH radi provođenja obuke trenera medijacije u Makedoniji i Crnoj Gori. Obuku su prošle većinom sudije, kao i nekoliko medijatora.

U 2010. godini sporazumi vrijedni više od 3 miliona KM

Sarajevo, Banja Luka, 16.07.2010. – U prvih šest mjeseci 2010. godine medijatori Udruženja medijatora u BiH proveli su devetnaest medijacija, od kojih je osamnaest završeno sporazumom stranaka. Najveći dio predmeta bili su privredni sporovi, koji se tiču dugovanja, te industrijskog dizajna, a manji dio predmeta odnosio se na sporove izmedu fizičkih lica. Ukupna vrijednost potpisanih sporazuma u prvoj polovini godine iznosila je oko 3,1 milion konvertibilnih maraka.

Seminar: Medijacija u krivičnom postupku prema maloljetnicima

Sarajevo, 09.07.2010. - Direktor Udruženja medijatora u BiH Aleksandar Živanović i sudija za maloljetnike Osnovnog suda Banja Luka Dragan Uletilović predstavili su sudijama, tužiocima i profesionalcima iz ustanova koje se bave resocijalizacijom maloljetnika mogućnosti primjene medijacije prema Zakonu o postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u okviru seminara “Rad profesionalaca u BiH sa djecom i mladima u sukobu sa zakonom” koji je 08-09.07.2010. godine u Sarajevu organizovao Biro za ljudska prava iz Tuzle. Na seminaru su obrađene teme: izvršenje alternativnih mjera za maloljetnike: pravni, institucionlani i praktični problemi, uvođenje medijacije u sistem maloljetničkog pravosuđa, te predstavljeni rezultati istraživanja o alternativnim mjerama koje je u 2010. godini uradio Centar za istraživanje politike suprostavljanja kriminalitetu iz Sarajeva.

Završen ciklus predavanja o medijaciji na Pravnom fakultetu u Tuzli

Tuzla, 30.06.2010. – Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini završilo je ciklus predavanja o medijaciji u okviru izbornog predmeta „Alternativno rješavanje sporova“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Održano je 30 časova, koji su obuhvatili teme o uzrocima i nivoima konflikta, zakonskom okviru o medijaciji, fazama u postupku medijacije, vještinama komunikacije medijatora i sporazumu o nagodbi kao izvršnoj ispravi. U okviru ovog programa, na predavanjima su gostovali i sudije osnovnih i općinskih sudova u BiH i medijatori Udruženja medijatora u BiH, koji su sa studentima podijelili svoja praktična iskustva u upućivanju predmeta u postupak medijacije ili rješavanju sporova medijacijom. U toku juna studenti su imali priliku da polažu praktični ispit kroz simulaciju medijacije ili pismeni test iz ovog predmeta, koji je najveći broj studentata položio u prvom roku. Realizaciju ovog programa podržao je Save the Children iz Norveške.

Preporuke Mreže pravde BiH za univerzalni periodični pregled

Banja Luka, 29.06.2010. – Mreža pravde Bosne i Hercegovine predstavila je preporuke za sektor pravosuđa u okviru univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini na 14. Sjednici Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih nacija, koja je održana 11.06.2010. godine u Ženevi. Preporuke se odnose na ujednačavanje krivičnog zakonodavstva u zemlji i ujednačavanje sudske prakse, jednak pristup pravdi za sve građane, nezavisno finansiranje pravosuđa i usvajanje zakona i unapređenje primjene besplatne pravne pomoći. U širem pisanom tekstu preporuka pomenuti su i alternativni vidovi rješavanja sporova u svim oblastima, a sa posebnim naglaskom na potrošačke sporove i krivične predmete u koje su uključeni maloljetnici. Mreža pravde je neformalna mreža 47 organizacija, koje djeluju na ostvarenju ciljeva u vezi sa unapređenjem sektora pravde, uključujući i strukovna udruženja. Informacija o aktivnostima koje su predstavnici Mreže pravde imali u Ženevi predstavljena je na okruglom stolu održanom 29.06.2010. godine u Banjoj Luci.

Edukacija o medijaciji za sudije

Sarajevo, 07.06.2010. – Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH organizovao je jednodnevnu obuku za sudije o medijaciji i alternativnom rješavanju sporova. U realizaciji programa obuke učestvovali su i predstavnici Udruženja medijatora u BiH.

Okrugli sto o Zakonu o maloljetnicima

Banja Luka, 12.04.2010. - Biro za ljudska prava Tuzla u saradnji sa Udruženjem medijatora u BiH organizovao je okrugli sto o Zakonu o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske i Uredbi o primjeni vaspitnih preporuka prema maloljetnicima. Osnovne informacije o ovim dokumentima dao je sudija za maloljetnike Osnovnog suda Banja Luka Dragan Uletilović, navodeći da Zakon ima za cilj efikasniju zaštitu prava djece u krivičnom postupku, te da se odnosi kako na postupanje sa maloljetnim počiniocima, tako i na maloljetne žrtve. Namjera je pomoći da se postigne efekat restorativne pravde (rehabilitacija žrtve i odgovornost maloljetnika, te reintegracija u zajednicu), te da maloljetnik ne dode ponovo u sukob sa zakonom. Jedna od ključnih novina u zakonu je odvraćanje maloljetnika od krivičnog postupka i mogućnost primjene vaspitnih preporuka, u koji su osim suda uključene i vansudske organizacije. S obzirom na veliki broj novina ostavljen je rok od godinu dana do početka primjene Zakona u kojem bi trebalo da se provedu sve neophodne pripreme. Između ostalog, Zakon predviđa i donošenje posebnih programa edukacije u saradnji sa nadležnim ustanovama i centrima za edukaciju sudija i tužilaca radi pripreme kadra. Ombudsmen za prava djeteta Republike Srpske Nada Grahovac ukazala je na važnost zaštite prava djeteta u krivičnom postupku, te navela da je neophodno omoguciti jednake standarde i kvalitet primjene zakona u svim dijelovima Republike Srpske. Ona je navela da centri za socijalni rad ovim zakonom dobijaju nove obaveze posebno prilikom provođenja vaspitnih preporuka, pri čemu postoji pitanje da li će svi imati kapacitete da na njih odgovore. U zaključcima okruglog stola je istaknuta potreba za obukom svih struktura uključenih u primjenu Zakona, zapošljavanjem dodatnih kadrova u centrima za socijalni rad ili novom sistematizacijom radnih mjesta, te uključivanjem nevladinih organizacija u provođenje zakona kroz memorandume o saradnji sa centrima za socijalni rad, kao i korištenjem njihovih postojećih kapaciteta u oblasti rješavanja sporova i edukacije.

Povećan broj zahtjeva za medijacijom u prvom kvartalu 2010. godine
Sarajevo, Banja Luka, 06.04.2010. – Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini je u prvom kvartalu 2010. godine primilo 29 zahtjeva za postupak medijacije. Većina zahtjeva upućena je prije sudskog postupka, što govori i o trendu pokušaja stranaka da spor riješe u što ranijoj fazi. U prva tri mjeseca održane su tri medijacije i sve su završene sporazumom.

Prezentacija o medijaciji na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli
Tuzla, 02.04.2010. – Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Tuzli i Općinskim sudom Tuzla organizovalo je prezentaciju „Uloga i značaj medijacije kao alternativnog načina rješavanja sporova u Bosni i Hercegovini“. Predsjednica Općinskog suda Tuzla Biljana Novak najavila je da će Sud uskoro uvesti procedure redovnog predlaganja medijacije strankama u postupku, te da je na tom planu intenzivirana saradnja sa Udruženjem medijatora u BiH. Predsjednik Općinskog suda u Sarajevu Goran Salihović informisao je prisutne o iskustvima ovog Suda u upućivanju predmeta na medijaciju, razvijana od 2005. godine. Izvršni direktor Udruženja medijatora u BiH Aleksandar Živanović i potpredsjednik Udruženja Amir Avdagić predstavili su aktivnosti Udruženja, te statističke rezultate prema kojima je do sada održano više od 700 medijacija, od kojih je 60% završeno sporazumom stranaka. Po redovnoj proceduri održane su 84 medijacije, od kojih je 80% završeno sporazumom. U većini slučajeva radilo se o privrednim sporovima, zatim radnim, dugovanjima, te podjeli imovine. Ukupna vrijednost potpisanih sporazuma u postupku medijacije je oko 46 miliona konvertibilnih maraka. Prisutne je u ime Fakulteta predstavio prodekan Izudin Hasanović, istakavši da je Pravni fakultet u Tuzli prvi u BiH koji se odlučio na uvođene nastave o alternativnom rješavanju sporova i medijaciji. Prezentaciji je prisustvovalo oko 300 učesnica i učesnika, među kojima, predstavnici Fakulteta, pravosudnih institucija, medijatori, advokati, druge zainteresovane organizacije za ovu temu, kao i studenti.

Alternativno rješavanje sporova – izborni predmet na Pravnom fakultetu u Tuzli

Tuzla, 12.03.2010. - Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini je započelo saradnju sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Tuzli u izvođenju nastave za izborni predmet „Alternativno rješavanje sporova“. Planirano je održavanje 30 časova u okviru kojih ce biti obuhvaćene teme poput: pojma alternativnog rješavanja sporova, zakonskog okvira za primjenu medijacije, međusobnih odnosa stranaka u sporu, komunikacije u postupku medijacije, iskustava i rezultata dosadašnje primjene, kao i praktične vježbe medijacije. Realizaciju dijela ovog programa podržava organizacija Save the Children iz Norveške.

Kancelarija Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini u prostorijama Općinskog suda Sarajevo
Sarajevo, 01.03.2010. – Kancelarija Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini u Sarajevu preseljena je u prostorije Općinskog suda Sarajevo, ul. Šenoina 1. Do instaliranja komunikacijske mreže u prostorije, Udruženje možete kontaktirati putem mobilnog telefona: 062/546-019 ili e-maila: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.. Vjerujemo da će ovaj događaj biti od značaja za unapređenje rješavanja sporova medijacijom, kao i promociju medijacije uopšte.

Radionica strateškog planiranja za Mrežu organizacija civilnog društva u sektoru pravde
Sarajevo, 12.02.2010. – Organizacije civilnog društva u sektoru pravde održale su dvodnevni sastanak strateškog planiranja, na kojem su definisana okvirna područja djelovanja Mreže. članice Mreže izrazile su interes za rad na unapređenju zaštite ljudskih prava i pravne sigurnosti u BiH, pristupa pravdi, saradnji sa institucijama vlasti u sektoru pravde, te razvoju vlastitih kapaciteta. U okviru ovih oblasti poseban interes su izazvala pitanja neusklađenosti materijalnih i procesnih zakona, zaštita ljudskih prava potrošača, kapaciteti za izvršenje krivičnih sankcija prema maloljetnicima, neujednačenost u postupanju profesionalaca u oblasti pravosuđa, alternativno rješavanje sporova, te informisanje javnosti o radu pravosudnog sektora. Skup je organizovala Asocijacija za demokratske inicijative Sarajevo uz podršku Projekta reforme sektora pravosuđa finansiranog od strane USAID-a.

Okrugli sto o nacrtu Zakona o zaštiti i postupanju sa maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH

Tuzla, 08.02.2010. - Biro za ljudska prava Tuzla organizovao je okrugli sto na kojem je razmatran nacrt Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH. Vlada Federacije BiH je u decembru 2009. godine nacrt Zakona uputila u parlamentarnu proceduru, a ovaj skup je iskorišten da profesionalaci koji se svakodnevno bave ovom problematikom, iznesu svoj stav i mišljenje o tekstu nacrta Zakona. Uvodničar je bio Šesenam ćosić, glavni kantonalni tužilac, a moderator rasprave Izudin Šarić, šef odjela za informisanje MUP TK.

Sastanak sa predsjednicom Općinskog suda Tuzla

Tuzla, 26.01.2010. – Potpredsjednik Udruženja medijatora u BiH Amir Avdagić, izvršni direktor Aleksandar Živanović i medijatorka Mirsada Dizdarević sastali su se sa predsjednicom Općinskog suda Tuzla Biljanom Novak s ciljem intenzivnijeg upućivanja sudskih predmeta u postupak medijacije. Predočene su procedure i formulari koji se koriste pri upućivanju predmeta, iskustva iz sudova u Sarajevu i Banjoj Luci, te protokol o saradnji koji je potpisan sa ovim sudovima. Predsjednica Suda istakla je da Sud ima interes i volju da narednih mjeseci preduzme aktivnosti na ovom planu, a sljedeći sastanak je dogovoren za početak marta.

Pravni fakultet u Sarajevu: Alternativne mjere u postupku prema maloljetnicima
Sarajevo, 25.01.2010. – U organizaciji Pravnog fakulteta u Sarajevu održan je stručni skup o primjeni alternativnih mjera u krivičnom postupku prema maloljetnicima, na kojem je o praksi u svijetu, te oblicima restorativne pravde za maloljetnike i sprečavanju maloljetničke delinkvencije govorila sutkinja Renate Winter, predsjednica Međunarodnog udruženja mladih i sudija za maloljtenike i predsjednica Specijalnog suda Ujedinjenih nacija za Siera Leone. U diskusiji je zaključeno da je potrebno ubrzati donošenje novog zakona o maloljetnicima u krivičnom postupku, pokrenuti istraživanja u oblasti maloljetničkog pravosuđa, šire informisanje o mogućnostima postupka medijacije izmedu žrtve i maloljetnog počinioca krivičnog djela, te pokrenuti programe usavršavanja i specijalizacije tužilaca, sudija za maloljetnike, advokata i drugih profesionalaca koji rade sa maloljetnicima, kao i ojačati rad na prevenciji maloljetničkog prestupništva. Okruglom stolu su prisustvovali: sudije za maloljetnike, tužioci, predstavnici policije i centara za socijalni rad, advokati, predstavnici univerziteta u Sarajevu i Tuzli, disciplinskih ustanova, Udruženja medijatora u BiH, Koordinacionog tijela za suzbijanje maloljetničke delinkvencije, Ministarstva pravde Federacije BiH, nevladinih i međunarodnih organizacija.

Republika Srpska: Usvojen Zakon o maloljetnicima u krivičnom postupku

Banja Luka, 25.01.2010. – Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, kojim se uređuju pravila postupanja prema djeci koja se nalaze u sukobu sa zakonom, mladim punoljetnim osobama i djeci koja su žrtve ili svjedoci. Zakonom se nastoje zaštiti osnovna prava djeteta, zaštita od diskriminacije, zaštita privatnosti, te se regulišu postupci preusmjeravanja maloljetnika od redovnog krivičnog postupka i rješavanje slučajeva primjenom vaspitnih preporuka. Kao metod primjene vaspitnih preporuka lično izvinjenje i naknada štete oštećenom moguće je primijeniti postupak medijacije.

Formirana mreža organizacija civilnog društva u sektoru pravde
Sarajevo, 22.01.2010. – Tridesetak organizacija civilnog društva, medu kojima i Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini, potpisalo je sporazum o učešću u Mreži organizacija civilnog društva u sektoru pravde. Radi se o udruženjima sudija, advokata, stečajnih upravnika, udruženjima koja pružaju pravnu i drugu pomoć građanima rade na zaštiti, promociji i edukaciji o ljudskim pravima. Na sastanku koji je organizovala Asocijacija za demokratske inicijative iz Sarajeva pokrenuta je i diskusija o mogućoj ulozi i načinu rada članica Mreže definisanju prioritetnih područja rada Mreže. Aktivnosti podržava Američka organizacija za međunarodni razvoj (USAID), kroz Projekat reforme sektora pravosuđa.

Povećan broj predmeta koji na medijaciju dolaze prije sudskog postupka
Sarajevo, Banja Luka, 18.01.2010. – U 2009. godini medijatori Udruženja medijatora u BiH proveli su ukupno 25 medijacija, od kojih je 17 završeno sporazumom stranaka. Od ukupnog broja predmeta 20 su bili privredni sporovi.
U radu je još trinaest predmeta u kojima je postupak počeo u 2009. godini.
Za 2009. godinu karakteristično je povećanje broja predmeta koji na medijaciju dolaze prije pokretanja sudskog postupka i na osnovu ugovorne klauzule o rješavanju sporova medijacijom, koju kompanije u Bosni i Hercegovini sve više počinju koristiti. Zabilježeno je smanjenje broja predmeta koje su uputili sudovi, usljed zauzetosti određenim reformskim promjenama.
Ukupna novčana vrijednost potpisanih sporazuma iznosila je više od 1,3 miliona konvertibilnih maraka.

Posjeta udruženjima medijatora u Srbiji i Hrvatskoj

Beograd, Zagreb, 18.12.2009. – Predstavnici Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini, Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva pravde i Pravosudne komisije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine posjetili su u novembru i decembru Hrvatsku udrugu za mirenje u Zagrebu i Asocijaciju medijatora Srbije u Beogradu. Posjeta je organizovana u okviru aktivnosti radne grupe za medijaciju i alternativno rješavanje sporova, koja treba početkom 2010. godine da da preporuke za unapređenje privredne medijacije u zemlji. U okviru posjete razmijenjena su iskustva o primjeni medijacije u zemljama jugoistočne Evrope, te informacije o privrednim subjektima koji su kao dio svoje poslovne politike ili u ugovore uvrstili rješavanje sporova u postupku medijacije prije pokretanja sudskog postupka, poput kompanija „OMV“ i „Triglav osiguranje“ u BiH, te Koncerna „Končar“ u Hrvatskoj, čime se znatno smanjuje trajanje rješavanja sporova, te unapređuje uspješnost naplate potraživanja. Osim privredne razgovarano je i o medijaciji u radnim sporovima, te medijaciji u porodičnim sporovima koja se uspješno primjenjuje u Srbiji.

Održana dva treninga o porodičnoj medijaciji i medijaciji u sistemu maloljetničkog pravosuđa

Tuzla, Mostar, 11.12.2009. – Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini organizovalo je u Tuzli od 05. do 09.12.2009. godine drugi pilot-trening za medijatore o porodičnoj medijaciji i medijaciji u sistemu maloljetničkog pravosuđa.
Cilj treninga je bio usavršavanje vještina registrovanih medijatorki i medijatora u ovim oblastima, te identifikacija sadržaja i metodologije rada koja će se koristiti u budućim redovnim programima obuke. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa specifičnostima porodične medijacije i medijacije izmedu žrtve i počinioca, koje uključuju djecu, osnovnim principima i tokom postupaka, te vještinama komunikacije sa strankama u ovim postupcima u kojima su izražene emocije, vrijednosti i brojni skriveni konflikti. Trening su vodili treneri Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini, te porodični i medijatori koji rade sa maloljetnicima iz Asocijacije medijatora Srbije i Centra za mir iz Osijeka. Obuku je prošlo trideset medijatora i medijatorki.
Prvi program obuke održan je početkom novembra u Mostaru.
Treninzi su realizovani u saradnji sa organizacijom Save the Children Norway, u okviru projekta “Promocija medijacije u sporovima koji uključuju maloljetnike”.

Konferencija o poslovnom okruženju u Jugoistočnoj Evropi

Tirana, 19.12.2009. – Međunarodna finansijska korporacija u saradnji sa Ministarstvom trgovine i energetike organizovala je konferenciju o poslovnom okruženju u Jugoistočnoj Evropi 17. i 18.11. u Tirani. Posebna tematska oblast konferencije bila je alternativno rješavanje sporova u okviru koje su institucije i organizacije koje obavljaju poslove medijacije u zemljama regiona, među kojima i Udruženje medijatora u BiH, predstavile svoja iskustva.

Stranke dobrovoljno provode 90% sporazuma postignutih u postupku medijacije

Banja Luka/Sarajevo, 04.11.2009. – U prve dvije godine redovne primjene postupka medijacije održano je 68 medijacija, od kojih je 47 završeno sporazumom stranaka. Prema nalazima evaluacije primjene medijacije u periodu 1.06.2007. do 31.05.2009. godine, 70% stranaka u potpunosti je ispoštovalo sporazum, a 20% stranaka ga je poštovalo djelimično ili je provedba još u toku. U preostalih 10% slučajeva stranke navode da iako obaveze nisu provedene, nisu posegnule za prinudnim izvršenjem zbog realnih okolnosti u kojima se našao dužnik, te će vjerovatno odustati od potraživanja.

Prema vrsti sporova radilo se najviše o privrednim sporovima, dugovanjima između fizičkih lica, a bilo je i predmeta poništenja ugovora, radnih sporova, te podjele imovine i zahtjeva za javnim izvinjenjem.
Rješavani su sporovi različitih vrijednosti, od nekoliko hiljada pa do nekoliko miliona konvertibilnih maraka.
Značajan je i podatak da su u 17 predmeta stranke tražile medijaciju prije pokretanja sudskog postupka, te da su u svim slučajevima riješile spor. Neki od ovih sporova pokrenuti su na osnovu ugovorne klauzule privrednih subjekata o rješavanju sporova medijacijom.

Udruženje je anketiralo i stranke u 21 sporu u kojem nije postignut sporazum u postupku medijacije, kao i stranke u 51 predmetu u kojem su se jedna ili obje stranke interesovale za postupak medijacije, ali postupak nije zvanično pokrenut. Većina ovih sporova ni do danas nije riješena. Stranke su ukazale i na nedovoljnu upućenost sudova, advokata i šire javnosti u prednosti postupka medijacije zbog čega je broj medijacija još uvijek mali.

Okrugli sto o medijaciji u Zenici

Zenica, 12.11.2009. – Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-Dobojskog Kantona i Udruženje medijatora organizovali su okrugli sto o medijaciji za zaposlene u pravosuđu, upravi, javnim komunalnim preduzećima, te privatnim preduzećima na području ovog kantona. Pred oko pedeset učesnika predstavljeni su zakonski okvir, rezultati primjene medijacije, promotivni materijali, te publikacije Udruženja medijatora. Prezentaciji su prisustvovali i medijatorke i medijatori koji djeluju na području ovog Kantona. Učesnici okruglog stola su zaključili da je potrebno nastaviti intenzivnu edukaciju i promociju medijacije na području ovog Kantona, te da se inicira prilagođavanje troškova medijacije sporovima male vrijednosti u koje su uključena komunalna preduzeća. Jedan od zaključaka je i da se u saradnji Ministarstva i Općinskog suda Zenica osigura kancelarija za održavanje medijacija u prostorijama Suda.

Stranke koje postignu sporazum u postupku medijacije mogu tražiti povrat pola ili cijele sudske takse

Sarajevo/Banja Luka, 01.11.2009. – Stranke koje su u toku sudskog postupka pokrenule postupak medijacije i u njemu postigle sporazum imaju pravo na povrat polovine iznosa sudske takse u Republici Srpskoj ili cijelog iznosa sudske takse u pojedinim kantonima Federacije Bosne i Hercegovine.

“Ako se stranke u toku postupka, a najkasnije do zaključenja glavne rasprave sporazumiju da će pristupiti rješavanju spora u postupku medijacije i u postupku medijacije postignu sporazum, imaju pravo na povrat naplaćene takse u iznosu od 50%”, navodi se u članu 35. Zakona o sudskim taksama Republike Srpske (Službeni glasnik RS 73/08).

“Ako se stranke, u toku postupka, a najkasnije do zaključenja glavne rasprave, sporazumiju da će pristupiti rješavanju spora u postupku medijacije i u postupku medijacije postignu sporazum, imaju pravo na povrat naplaćene takse u punom iznosu”, glasi član 34. Zakona o sudskim taksama Kantona Sarajevo (Službene novine KS, 21/09), Tuzlanskog Kantona (Službene novine TK, 05/09), Zeničko-Dobojskog Kantona (Službene novine ZDK, 12/09).

Održani početni i napredni treninzi o medijaciji
Banja Luka/Tuzla, 01.11.2009. – U prethodna četiri mjeseca početnu obuku o medijaciji “Medijacija 1 – Obuka za medijatore” završilo je 25 polaznika, a naprednu “Medijacija 2 – Pripremiti se za vođenje medijacije” 15 polaznika. Među njima su bili polaznici iz mikrokreditne organizacije “Partner” iz više gradova BiH, prosvjetni radnici, te zaposleni u opštinama.

Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini u Osnovnom sudu Banja Luka

Banja Luka, 09.09.2009. - Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini od početka septembra koristi prostorije za medijaciju u Osnovnom sudu Banja Luka, renovirane zahvaljujući Projektu pravosudne reforme Kanada-Bosna i Hercegovina.
Prostorije su renovirane i opremljene zahvaljujući Projektu pravosudne reforme Kanada-Bosna i Hercegovina i višegodišnjoj saradnji Osnovnog suda Banja Luka i Udruženja medijatora u primjeni medijacije. Centar za medijaciju Banja Luka, koji je funkcionisao od 2004. godine u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom zatvoren je, a zainteresovane stranke do uvođenja telefonske linije u prostorije u Osnovnom sudu Banja Luka, Udruženje medijatora mogu kontaktirati lično u prostorijama Suda, telefonom ili faksom u sjedištu u Sarajevu: 033 215 825, emailom: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili putem mobilnog telefona: 065 701 061.

Evaluacija prve dvije godine primjene medijacije u Bosni i Hercegovini

Banja Luka, 14.07.2009. – Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini provodi evaluaciju prve dvije godine primjene medijacije u Bosni i Hercegovini. Anketom će biti obuhvaćene sve stranke koje su Udruženju medijatora podnijele zahtjev za pokretanje postupka medijacije u periodu od 01.06.2007. – 31.05.2009. godine. Standardizovanim upitnicima ispitane će biti stranke u predmetima gdje je medijacija okončana sporazumom, u kojima nije došlo do sporazuma, kao i stranke koje su podnijele zahtjev, ali iz različitih razloga nisu pristupile medijaciji. Cilj evaluacije je da utvrdi djelotvornost postupka medijacije, kao i da da preporuke za unapređenje postupka medijacije u budućnosti. Evaluaciju primjene medijacije finansijski je podržao Projekat pravosudne reforme Kanada – Bosna i Hercegovina. Rezultati će biti objavljeni početkom septembra.

Publikacija “Medijacija kao način rješavanja sudskih sporova naknade materijalne i nematerijalne ratne štete“

Tuzla, 13.07.2009. – Centar za pravna istraživanja i ljudska prava Tuzla objavio je izvještaj o realizaciji projekta “Medijacija kao način rješavanja sudskih sporova naknade materijalne i nematerijalne ratne štete“, sa rezultatima istraživanja o mogućnostima primjene medijacije u rješavanju ove vrste sporova. Kako do sada nijedan predmet sa ovom problematikom nije upućen u postupak medijacije, u ovoj publikaciji se preporučuje sudovima Tuzlanskog Kantona i Osnovnom sudu Bijeljina (područja na kojima je realizovan projekat) da u određenom broju manje složenih predmeta predlože strankama da spor riješe u postupku medijacije. Takođe se preporučuje da se institucije na opštinskom, kantonalnom, entitetskom i državnom nivou detaljnije upoznaju sa postupkom medijacije i sporove počnu rješavati na ovaj način.

U okviru istraživanja anketirano je i 19 sudija Tuzlanskog Kantona, od kojih je trecina tvrdila da je strankama u sporovima predlagala postupak medijacije. Glavni razlog što stranke ne prihvataju medijaciju je, prema njihovom mišljenju što nedovoljno poznaju postupak ili u njega nemaju povjerenja. Većina sudija smatra da su sporovi vezani za naknadu materijalne i nematerijalne štete pogodni za rješavanje u postupku medijacije, dok dio njih smatra da nisu zbog kompleksnosti predmeta i jake želje stranaka za materijalnom naknadom. U odgovorima osam pravobranilaca Tuzlanskog Kantona i Republike Srpske, većina smatra da su ovi sporovi pogodni za rješavanje medijacijom, ali da prepreku nagodbama predstavlja insistiranje organa kojeg pravobranilaštvo zastupa da se spor riješi sudskim putem, te s druge strane insistiranje stranke koja tuži da se tužbeni zahtjev u potpunosti prizna.

Promocija publikacije „Mogućnosti primjene medijacije u sistemu maloljetničkog pravosuđa“

Sarajevo, Banja Luka, 18. i 19.06.2009. - Udruženje medijatora predstavilo je publikaciju „Mogućnosti primjene medijacije u sistemu maloljetničkog pravosuđa“, koja je jedan od rezultata projekta „Promocija medijacije u sprovima koji uključuju djecu“ implementiranog u saradnji sa Save the Children iz Norveške. Promociji su prisustvovali predstavnici ministarstava zaduženih za socijalnu zaštitu u oba entiteta, institucije Ombudsmena, centara za socijalni rad, te Osnovnog suda Banja Luka i Općinskog suda Sarajevo, nevladinih organizacija, kao i medijatori Udruženja medijatora u BiH. Učesnici su zaključili da medijacija između žrtve i maloljetnog počinioca može dati pozitivan efekat za obje stranke, te pozdravili inicijativu da se mogućnost upućivanja ovakvih predmeta u postupak medijacije u svim fazama krivičnog postupka uvede u zakone o maloljetnicima koji su u pripremi u oba entiteta.

Edukacija sudija o upućivanju predmeta u postupak medijacije

Sarajevo, 11.05.2009. - Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženje medijatora u BiH organizovali su seminar o upućivanju sudskih predmeta u postupak medijacije. Predstavljena je praksa saradnje sudova i Udruženja medijatora, upute koje mogu olakšati sudijama process predlaganja postupka medijacije, te prikazan film Simulacija medijacije: “Dug za usluge prevoza”. Seminaru su prisustvovale sudije općinskih sudova iz Tuzle, Sarajeva, Travnika i Širokog Brijega.

Edukacija o medijaciji u radnim sporovima

Sarajevo, Banja Luka, 5-8.05.2009. – Međunarodna organizacija rada (ILO) organizovala je u Sarajevu i Banjoj Luci seminare o mirenju i medijaciji u radnim sporovima. Edukatori iz Komisije za radne odnose iz Dablina predstavili su alternativne nacine rješavanja individualnih i kolektivnih sporova u radnoj oblasti, a prisutne predstavnice i predstavnici Udruženja medijatora podijelili su iskustva u primjeni medijacije u radnim sporovima u Bosni i Hercegovini. Seminarima su prisustvovali predstavnici Vlade Federacije BiH, Vlade Republike Srpske, sindikalnih organizacija, javnih preduzeća, te Udruženja medijatora u BiH.

Publikacija o medijaciji u porodičnim sporovima predstavljena u Banjoj Luci

Banja Luka, 08.05.2009. – Udruženje medijatora predstavilo je publikaciju „Mogućnosti primjene medijacije u porodičnim sporovima“, koja je jedan od rezultata projekta „Promocija medijacije u sprovima koji uključuju djecu“ implementiranog u saradnji sa Save the Children iz Norveške. Promociji su prisustvovali predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, Ministarstva za porodicu, omladinu i sport RS, institucije Ombudsmena, Gender centra RS, Centra za socijalni rad Banja Luka, Osnovnog suda Banja Luka, nevladinih organizacija, te medijatori Udruženja medijatora u BiH. Učesnici su zakljucili da je koncept medijacije izuzetno pogodan način za rješavanje porodičnih sporova, te istakli da je važno kroz dijalog svih zainteresovanih aktera pronaći model kako da se on ugradi u proces rješavanja porodičnih sporova i učini održivim.

Formirana radna grupa za medijaciju i alternativno rješavanje sporova

Sarajevo, 04.05.2009. – Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine formiralo je radnu grupu za medijaciju i alternativno rješavanje privrednih sporova s ciljem analize potreba eventualnog uvodenja obavezne medijacije za privredne sporove, kojima bi se unaprijedila podrška ekonomskom rastu. Prvom sastanku radne grupe prisustvovali su predstavnici Ministarstva pravde BiH, Pravosudne komisije Brcko Distrikta BiH, Udruženja medijatora u BiH i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Očekuje se aktivnije uključenje predstavnika Ministarstva pravde Republike Srpske i Ministarstva pravde Federacije BiH. Za predsjedavajuceg radne grupe izabran je Aleksandar Živanović, direktor Udruženja medijatora, a za zamjenicu Sanela Latić, iz Ministarstva pravde BiH. Na prvom sastanku predstavljena je praksa primjene medijacije u oba entiteta i Brcko Distriktu, te dogovoreno da će se do sljedećeg sastanka prikupiti dokumenti, literatura i izvještaji koji bi mogli biti od značaja za dalji rad radne grupe.

Promocija publikacije “Mogućnosti primjene medijacije u porodičnim sporovima”

Sarajevo, 08.04.2009. – U organizaciji Udruženja medijatora u BiH i "Save the Children Norway" u Sarajevu je održana promocija publikacije “Mogućnosti primjene medijacije u porodičnim sporovima”, koja daje pregled mogućnosti i preporuka za primjenu medijacije u porodičnim sporovima. Publikaciju su predstavili Mirsada Poturković, direktorica Kantonalnog centra za socijalni rad Sarajevo i Nikola Dorontić, Centar za socijalni rad Banja Luka. Promocija publikacije će do kraja mjeseca biti održana i u Banjoj Luci. Ograničen broj primjeraka dostupan je u kancelarijama Udruženja, a publikacija se može preuzeti i na web stranici www.umbih.co.ba u dijelu publikacije.

Analiza provođenja Strategije reforme sektora pravde BiH
Sarajevo, 08.04.2009. – U organizaciji Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine održan je sastanak funkcionalne radne grupe 4, čiji je zadatak da prati, analizira i podstiče realizaciju aktivnosti Strategije reforme sektora pravde BiH u dijelu koji se odnosi na unapređenje ekonomskog okruženja, a koji obuhvata medijaciju i reformu zemljišne administracije. Predstavljen je izvještaj o realizaciji aktivnosti planiranih za prvi kvartal 2009. godine, te najavljene aktivnosti i podijeljeni zadaci za 2. kvartal.

U funckionalnoj radnoj grupi učestvuju predstavnici ministarstava pravde BiH, Republike Srpske i Federacije BiH, Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, Udruženja medijatora u BiH, te druge domaće i strane organizacije koje se bave ovim pitanjima. Funkcionalne grupe su formirane i za praćenje preostalih oblasti Strategije reforme sektora pravde.

Uskoro okrugli sto o medijaciji u Zenici

Zenica, 08.04.2009. – Izvršni direktor Udruženja medijatora u BiH Aleksandar Živanović razgovarao je sa ministrom za pravosuđe i upravu Zeničko-Dobojskog Kantona Miroslavom Penkom o mogućnostima za unapredenje primjene medijacije na području ovog Kantona. Zaključeno je da je profesionalna i šira javnost na području Kantona nedovoljno informisana o potencijalima postupka medijacije, te je dogovoreno da se pristupi organizaciji okruglog stola o medijaciji za zaposlene u pravosuđu, upravi, advokate, te privredne subjekte, koji bi se održao u drugoj polovini godine.

Nastavak saradnje Udruženja i centara za edukaciju sudija i tužilaca

Sarajevo, 06.04.2009. – Direktori Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine Šahbaz Džihanović i Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini Aleksandar Živanović razgovarali su o budućoj institucionalnoj saradnji. Dogovorena je realizacija dva programa obuke o medijaciji u toku 2009. godine, te saradnja na planiranju aktivnosti za 2010.

Medijacija i ratne štete

Tuzla, 31.03.2009. - Predstavnici Centra za pravna istraživanja i ljudska prava iz Tuzle i Udruženja medijatora BIH danas su predstavnicima udruženja za zaštitu ljudskih prava i podršku žrtvama, te zaposlenima u pravosuđu prezentirali prednosti medijacije. Na okruglom stolu "Medijacija i ratne štete" direktor Centra Rado Pejić saopštio je da Centar trenutno provodi istraživanje u kojem analizira predmete koji se odnose na ratne štete na području Tuzlanskog Kantona i regije Bijeljina, nakon čega će utvrditi njihovu pogodnost za medijaciju i objaviti preporuke za primjenu medijacije u pojedinim predmetima. Nakon okruglog stola održana je i press-konferencija na kojoj su govorili i sutkinja Općinskog suda u Tuzli Paša Softić i direktor Udruženja medijatora u BiH Aleksandar Živanović.

Okrugli sto “Advokati u postupku medijacije”

Sarajevo, 26.03, Banja Luka 18.03.2009. - Kanada - BiH Projekat pravosudne reforme u saradanji sa Udruženjem medijatora u Bosni i Hercegovini, Općinskim sudom u Sarajevu i Osnovnim sudom u Banjoj Luci organizovao je dva okrugla stola za advokate, sudije i medijatore na temu „Advokati u postupku medijacije“. Na ovim skupovima se razgovaralo o načinima unapređenja prakse upućivanja stranaka u postupak medijacije i informisanju i motiviranju advokata za prihvatanje postupka medijacije u ime svojih klijenata. Prisutni su konstatovali da u dijelu advokatske zajednice postoji otpor prema medijaciji, te da bi radi unapređenja saradnje trebalo informisati advokate da im medijacija otvara mogućnosti zastupanja stranaka u pripremi i na sastanku medijacije prije pokretanja sudskog postupka, te u obavljanju pravnih radnji u provođenju eventualnog sporazuma postignutog u postupku medijacije. Iznesen je i stav da bi trebalo razmotriti izmjenu advokatske tarife u smislu njenog povećanja za zastupanje u postupku medijacije, s obzirom da medijacija omogućava strankama brz, jeftin i pouzdan način rješavanja sporova i dolaska do izvršne isprave.

Prostorije za medijaciju u Osnovnom sudu Banja Luka
Banja Luka, 17.03.2009. – Osnovni sud Banja Luka otvorio je danas sudnice i prostorije za medijaciju, koje su renovirane zahvaljujući Projektu pravosudne reforme Kanada-Bosna i Hercegovina. Otvaranju su osim predstavnika Osnovnog suda Banja Luka, Projekta pravosudne reforme Kanada - BiH i Udruženja medijatora, prisustvovali predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, predsjednik Vrhovnog suda RS, predsjednici sudova u Bosni i Hercegovini, te ambasador i predstavnici Ambasade Kanade u BiH. U narednom period biće obavljeni razgovori o načinu i uslovima korištenja prostorija za medijaciju.

Radionica o medijaciji u saradnji sa Udruženjem mladih pravnika

Tuzla, 06.03.2009. - Udruženje mladih pravnika Bosne i Hercegovine i Projekat pravosudne reforme Kanada Bosna i Hercegovina organizovali su u saradnji sa Udruženjem medijatora u BiH jednodnevnu radionicu o medijaciji za pravnike iz institucija, kompanija, banaka i domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija u Tuzli. Prisutni su informisani o osnovnim pojmovima i principima u oblasti medijacije, interesno zasnovanom pregovaranju, modelu medijacije u Bosni i Hercegovini, te imali priliku pogledati video simulaciju medijacije “Dug za usluge prevoza”. U diskusiji izražen je interes za učešće u programima obuke o medijaciji Udruženja medijatora u BiH.

Medijacija u predmetima drugostepenih sudova?
Novi Travnik, 03.03.2009. – Na poziv predsjednice Kantonalnog suda Novi Travnik Udruženje medijatora održalo je poludnevnu radionicu o medijaciji za sudije i stručne saradnike ovog suda. Sudijama je prikazan video snimak medijacije “Dug za usluge prevoza” koji je proizveden u saradnji sa Projektom pravosudne reforme Kanada-Bosna i Hercegovina. Razgovarano je o modelima saradnje sudova i Udruženja u vezi sa upućivanjem stranaka u postupak medijacije, argumentima koje sudije mogu koristiti prilikom informisanja stranaka o postupku medijacije. Sudijama su predstavljeni i formulari koji se pri tome mogu koristiti, te uruceni promotivni materijali, brošura "Vodič kroz medijaciju". S obzirom da postoji značajan interes sudija i stranaka za medijaciju u drugostepenom postupku, učesnici radionice su zaključili da je medijacija u ovoj fazi spora moguća, jer stranke i dalje disponiraju svojim zahtjevima i pravima, a Zakon o postupku medijacije, niti drugi zakoni je nigdje izričito ne zabranjuju.

Izrada trogodišnjeg razvojnog plana Udruženja medijatora u BiH

Sarajevo, 27.02.2009. – Udruženje medijatora u saradnji sa Projektom pravosudne reforme Kanada – Bosna i Hercegovina započelo je izradu razvojnog plana Udruženja za period 2010-2012 godina. U okviru ove aktivnosti obavljeni su razgovori sa medijatorima, članovima i članicama Upravnog odbora, zaposlenim osobljem, te predstavnicima Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. Razvojni plan bi trebalo da bude dovršen u prvoj polovini 2009. godine.

Prezentacija o medijaciji u radnim sporovima
Istočno Sarajevo, 17.02.2009. – Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini predstavilo je postupak medijacije članovima i članicama Saveza sindikata Republike Srpske sa područja Istočnog Sarajeva. Prezentacija je održana u okviru projekta “Kroz ženska radna prava”, koji provode Helsinški parlament gradana Banja Luka i Savez sindikata Republike Srpske uz podršku Razvojnog fonda Ujedinjenih nacija za žene (UNIFEM).

Osnovni sud u Prijedoru pokazao interes za upućivanje stranaka u postupak medijacije

Prijedor, 13.02.2009. – Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini održalo je prezentaciju o medijaciji za sudije privrednog i parničnog referata Osnovnog suda u Prijedoru. Sudijama su predstavljeni modeli saradnje sudova i Udruženja u vezi sa upucivanjem stranaka u postupak medijacije, formulari koje sudovi pri tome mogu koristiti, te uručeni promotivni materijali i brošura "Vodič kroz medijaciju".

Osnovni sud u Modriči strankama predlaže medijaciju
30.01.2009. – Osnovni sud u Modriči uveo je od polovine januara 2009. godine redovnu proceduru informisanja stranaka o medijaciji i predlaganja ovog načina rješavanja sporova u građanskim i privrednim predmetima. U prostorijama Suda stranke mogu pogledati i promotivni spot o medijaciji „Riješite spor medijacijom“ i dobiti kontakt informacije Udruženja medijatora u BiH. Saradnja Osnovnog suda Modriča i Udruženja medijatora u BiH u promociji medijacije u rješavanju sporova dogovorena je u novembru 2008. godine.

Povećan interes za medijaciju u 2008. godini

Banja Luka, 23.01.2009. – U toku 2008. godine, odnosno u drugoj godini redovne primjene postupka medijacije Udruženju medijatora u BiH podneseno je 88 zahtjeva za pokretanje postupka, od kojih je 65 inicirano na prijedlog sudova (74%), a 23 na prijedlog jedne ili obje stranke u sporu (26%). Iz prethodne godine prenesena su 2 predmeta, tako da ukupan broj predmeta koji su obrađeni u Udruženju iznosi 90. Održana je 41 medijacija, 24 postupka su otkazana zbog odbijanja saglasnosti jedne strane u sporu, dok je 25 predmeta u radu i medijacije se očekuju u 2009. godini. Od održanih medijacija, 29 je završeno sporazumom stranaka, što je 70% od ukupnog broja medijacija.

Broj podnesenih zahtjeva u 2008. godini, četiri puta je veći u odnosu na 2007. godinu, kada je u pitanju redovna procedura, dok je broj održanih medijacija trostruko veći.
U 2008. godini Udruženje medijatora bilježi povećan interes sudova širom Bosne i Hercegovine za upućivanje predmeta u postupak medijacije, organizovana je jedna konferencija predsjednika sudova, a obavljeni su i posebni razgovori sa predsjednicima i sudijama sudova u Travniku, Modriči, Bijeljini, te svih sudova Unsko-sanskog kantona. Uvođenje redovne prakse predlaganja medijacije strankama u sudskom postupku u ovim sudovima se očekuje u 2009. godini. Udruženje medijatora u BiH je krajem godine imalo više poziva domaćih i stranih kompanija, koje su bile zainteresovane da u ugovore ugrade klauzulu o rješavanju eventualnih sporova medijacijom, prije sudskog postupka, što su neke od njih i počele realizovati.

Seminar o primjeni alternativnih mjera u krivičnim predmetima

Sarajevo, 21.01.2009. – Izvršni direktor Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini Aleksandar Živanović i sudija za maloljetnike Osnovnog suda Banja Luka Dragan Uletilović predstavili su u okviru seminara o primjeni alternativnih mjera u krivičnim predmetima u koje su uključeni maloljetnici, koji je održan 20. i 21. januara u Sarajevu preporuke za uvođenje medijacije u sistem krivične pravde za maloljetnike. Seminar su organizovali Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, te „Save the Children“ i Državna agencija za medijaciju iz Norveške.

Ove preporuke izrađene su u okviru zajedničkog projekta „Save the Children“ i Udruženja medijatora u BiH, koji ima za cilj uvođenje medijacije u porodične i krivične predmete, a uz primjenu zaštite najboljeg interesa i prava djeteta. Prema njima, medijaciju bi trebalo uvesti kao alternativni način u slučajevima krivičnih djela za koja je zaprijećena kazna zatvora do 5 godina. Medijacija bi bila dobrovoljna, a stranke bi u postupak upućivao tužilac. Za lakša krivična djela u slučaju poštovanja sporazuma postignutog u postupku medijacije, krivični postupak bi se mogao obustaviti, a maloljetnici se ne bi vodili u krivičnoj evidenciji.

Preporuke su u skladu sa principima modela restorativne pravde prema kojem se u krivičnom postupku žrtvi i počiniocu krivičnog djela želi dati veća uloga i odgovornost, te podržati rehabilitacija žrtve i preuzimanje odgovornosti i razumijevanja za negativne posljedice krivičnog djela kod počinioca. U okviru seminara prezentirani su modeli primjene medijacije u krivičnim predmetima u Norveškoj i Albaniji, te otvorena diskusija o daljim aktivnostima na ovom planu u Bosni i Hercegovini. Učesnici su izrazili podršku uvodenju i primjeni alternativnih mjera u krivičnim predmetima, te zaključili da bi bilo u narednom periodu trebalo osigurati šire informisanje o inicijativama koje se provode u zemlji, te u proces aktivnije uključiti sve relevantne institucije i organizacije na nivou Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, te na državnom nivou.

Prezentacija preporuka za uvođenje medijacije u krivičnim i porodičnim predmetima

Banja Luka, Sarajevo, 30.12.2008 - Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Save the Children Norway organizovalo je u toku decembra dva radna sastanka o temi „Medijacija u sporovima koji uključuju djecu“. Cilj ovih sastanaka je bio da se relevantnim akterima u institucijama oba entiteta u Bosni i Hercegovini i nevladinom sektoru predstave nalazi i preporuke za uvođenje medijacije, kao načina rješavanja sporova, u porodičnim i krivičnim predmetima u koje su uključena djeca, te dobiju njihove povratne informacije i komentari.

Analiza zakona i međunarodnih preporuka koje je provela sedmočlana radna grupa sastavljena od predstavnika Udruženja medijatora u BiH, sudija, advokata i socijalnih radnika zaključila je da trenutni zakonski okvir ne omogućava primjenu medijacije u ovim oblastima, ali da bi uz manje njegove izmjene medijacija mogla dati pozitivne rezultate, posebno u zaštiti djece koja se nalaze u sukobu sa zakonom. Prema prijedlozima radne grupe, potrebno je da medijaciju u krivičnim i porodičnim stvarima propišu entitetski zakoni i zakoni Brcko Distrikta, prvenstveno zakoni o krivičnom postupku i porodični zakoni.
U oba slučaja medijacija bi trebalo da bude dobrovoljna. U porodičnim predmetima medijaciju bi tražile stranke, a u slučajevima razvoda u kojima supružnici imaju maloljetnu djecu, njihove interese u postupku medijacije bi zastupali predstavnici centara za socijalni rad. Ukoliko bi stranke postigle sporazum pred medijatorom, ne bi bilo potrebno pokretati sudski postupak radi razvoda braka.

Medijacija bi bila moguća i u drugim vrstama porodičnih sukoba, npr. medugeneracijski sukobi, rješavanje nesuglasica sa adolescentnom djecom i sl. U krivičnim predmetima medijaciju bi predlagao tužilac za djela za koja se ocijeni da je to pogodno, po principu uslovnog oportuniteta. Ukoliko bi se postigao sporazum u postupku medijacije, tužilac bi obustavio postupak, a maloljetni počinilac ne se ne bi vodio u krivičnoj evidenciji. U slučaju nepoštovanja sporazuma od strane počinioca, krivični postupak bi se nastavio.

Komentari prisutnih na prezentacijama su bili pozitivni i podržavajući za uvođenje medijacije. Glavne sugestije su se odnosile na kvalitetno utvrđivanje standarda i principa postupka medijacije, kako bi se spriječile eventualne zloupotrebe i osigurao kvalitet postupka, te pravovremeno organizovanje mjera nadzora nad provođenjem sporazuma.

Sastanci održani 24.12.2008. godine u Banjoj Luci i 30.12.2008. godine u Sarajevu su dio zajedničkog projekta pod nazivom „Promocija medijacije u sporovima koji uključuju djecu“, a koji ima za cilj da doprinese stvaranju preduslova za uvođenje medijacije u porodičnim i krivičnim predmetima, u skladu sa preporukama Savjeta Evrope o medijaciji u porodičnim i krivičnim stvarima (Rec (98)1 i Rec (99)19, te Smjernica za provođenje ovih preporuka). Realizacija projekta je počela u septembru 2008. godine. Projekat će se nastaviti u 2009. godini zagovaračkim aktivnostima za izmjene i dopune zakona i pripremu programa obuke i pilot projekata medijacije u porodičnim i krivičnim predmetima.

Sastanci i prezentacije u sudovima
Sarajevo, 20.12.2008. – Upravni odbor Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini donio je odluku o organizovanju sastanaka i prezentacija u saradnji sa općinskim i osnovnim sudovima u Bosni i Hercegovini. Za realizaciju odluke su zaduženi članovi i članice Upravnog odbora, te izvršni direktor Udruženja, koji će u svojim regijama u saradnji sa registrovanim medijatorima i medijatorkama zakazivati sastanke. Cilj sastanaka je širenje dostupnosti informacija o medijaciji i prakse predlaganja medijacije strankama u svim sudovima u Bosni i Hercegovini.

Radionica o medijaciji za sudije

Vlašić, 17.12.2008. – U saradnji Projekta pravosudne reforme Kanada – BiH i Udruženja medijatora na Vlašiću je održana kratka radionica o medijaciji za sudije Osnovnog suda Banja Luka i Općinskog suda Sarajevo.

Seminar o medijaciji za studentice i studente prava

Mostar, 26.11.2008. – Udruženje medijatora u BiH predstavilo je svoje aktivnosti i rezultate dosadašnje primjene medijacije studenticama i studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Seminar su organizovali Udruženje mladih pravnika Bosne i Hercegovine i Projekat pravosudne reforme Kanada – BiH.

Prezentacija o medijaciji za pravnike kompanija i institucija Republike Srpske

Banja Luka, 21.11.2008. – U prostorijama Udruženja medijatora održana je prezentacija o medijaciji i dosadašnjim rezultatima njene primjene, namijenjena kompanijama i instucijama Republike Srpske. Organizatori su bili Udruženje mladih pravnika Bosne i Hercegovine, Projekat pravosudne reforme Kanada – BiH i Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini. U toku diskusije učesnici su istakli potrebu promocije medijacije u sektoru osiguranja, te uvođenja medijacije u rješavanje krivičnih i porodičnih predmeta.

Osnovni sud u Modriči strankama počinje predlagati medijaciju

Modriča, 20.11.2008. – Na poziv Osnovnog suda u Modriči rukovodstvo Udruženja medijatora u BiH sastalo se sa sudijama i sektretarom Suda, te predalo prisutnima uputstva i formulare za upućivanje predmeta na medijaciju, kao i zbirku propisa o medijaciji. Prema postignutom dogovoru, ovaj Osnovni sud će uskoro početi predlagati medijaciju strankama prilikom podnošenja tužbi i upućivanja tužbe na odgovor, te na oglasnim mjestima ponuditi relevantne informacije o medijaciji.

Pokrenuta medijska kampanja o medijaciji

Banja Luka, 17.11.2008. – Udruženje medijatora u BiH u saradnji sa Kanadskim projektom pravosudne reforme, te uz podršku ministarstava pravde Bosne i Hercegovine i entiteta pokrenulo je informativnu kampanju kojom nastoji javnosti približiti ovaj vid rješavanja sporova.

Kako je na konferenciji za novinare u Banjoj Luci saopštio direktor Udruženja medijatora u BiH Aleksandar Živanović kampanja se sastoji od televizijskog spota „Riješite spor medijacijom“ koji će biti emitovan na Radio televiziji Republike Srpske, Federalnoj televiziji i Televiziji „Pink BH“, te promotivnih oglasa u dnevnim novinama. Kampanja će trajati mjesec dana i očekuje se da rezultira povećanim brojem posjeta i poziva Udruženju medijatora, te pokretanjem medijacije i prije sudskog postupka.

„Stvoreni su svi zakonski i drugi infrastrukturni uslovi da medijacija bude živi mehanizam. U našem sudu na taj način riješeno je nekoliko sporova milionske vrijednosti. Sporovi se sudskim putem rješavaju u prosjeku dvije godine, a putem medijacije u samo nekoliko dana”, rekao je predsjednik Osnovnog suda Banja Luka Milan Tegeltija te dodao da sporazum zaključen u medijaciji jednako vrijedi kao sudska presuda.
„Mi smo u Osnovnom sudu u Banjoj Luci uspostavili redovan mehanizam obavještavanja gradana o medijaciji, jer u svim predmetima stranke pismeno obavijestimo o mogucnosti medijacije”, kazao je Tegeltija.
Direktor Projekta pravosudne reforme Kanada-BiH Ted Hill izrazio je zadovoljstvo što su ovu kampanju podržale sve relevantne institucije pravosuda u Bosni i Hercegovini i dodao da će ovaj projekat nastaviti podržavati razvoj medijacije u BiH i u narednoj godini. Promotivnu kampanju finansira Kanadska agencija za međunarodni razvoj (CIDA).

Medijacija kao jedan od mogućih načina rješavanja potrošačkih sporova
Sarajevo, 30.10.2008. – Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini predstavilo je koncept i prednosti medijacije na okruglom stolu „Unapređenje sistema izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova“ koji je organizovalo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Okrgulom stolu su prisustvovali predstavnici ovog Ministarstva, Ombudsmena za zaštitu potrošača, privrednih komora Republike Srpske i Federacije BiH, Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, Saveza udruženja za zaštitu potrošača BiH i Udruženja medijatora. Ovo je bio inicijalni sastanak zainteresovanih organizacija i institucija, a nakon prezentacija različitih modela rješavanja sporova, zaključeno je da tijela nadležna za zaštitu potrošača treba da preduzmu sve aktivnosti na unapređenju sistema vansudskog rješavanja potrošačkih sporova u skladu sa principima koji su sadržani u relevantnim preporukama Evropske komisije, te da se intenzivira kampanja informisanja javnosti o mogućnostima koje stoje na raspolaganju potrošačima.

Medijacija u upravljanju projektima u građevinarstvu
Sarajevo, 30.10.2008. – U okviru seminara „Upravljanje projektima u građevinarstvu i uslovi ugovora prema FIDICU“ Udruženje medijatora u BiH predstavilo je model i pogodnosti medijacije u rješavanju sporova koji se javljaju u oblasti građevinarstva, u kojoj je od izuzetne važnosti brzo i efikasno rješenje spornih odnosa. Seminar je organizovalo Udruženje konsultanata inženjera BiH uz podršku Međunarodne finansijske korporacije (IFC).

Snimljen promotivni spot o medijaciji

Banja Luka, 24.10.2008. – U saradnji Udruženja medijatora u BiH i Projekta pravosudne reforme Kanada – Bosna i Hercegovina počelo je snimanje promotivnog spota o medijaciji. Snimanje i montažu radi produkcijska kuća „Guerrilla“ iz Banje Luke, a planirano je da emitovanje spota počne polovinom novembra na nekoliko bosanskohercegovačkih televizija. Kampanja će se realizovati zahvaljujući finansijskoj podršci Kanadske agencije za međunarodni razvoj.

Potpredsjednica IFC u posjeti Udruženju medijatora u BiH

Sarajevo, 24.10.2008. – Potpredsjednica Međunarodne finansijske korporacije Rachel Kyte posjetila je kancelariju Udruženja medijatora u Sarajevu i u razgovoru sa izvršnim direktorom Udruženja Aleksandrom Živanovićem i medijatorima Rajkom Savić, Smiljkom Gavrić i Milanom Vukojom, informisala se o radu Udruženja i razvoju medijacije u BiH. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Kompanije „OMV“, koja je među prvima u ugovore sa klijentima uvrstila klauzulu o rješavanju enventualnih sporova medijacijom prije pokretanja sudskog postupka.

Radionica o medijaciji u saradnji sa Udruženjem mladih pravnika
Sarajevo, 16.10.2008. - Udruženje mladih pravnika Bosne i Hercegovine i Projekat pravosudne reforme Kanada Bosna i Hercegovina organizovali su u saradnji sa Udruženjem medijatora u BiH jednodnevnu radionicu o medijaciji za mlade pravnike iz institucija, kompanija, banaka i domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija. Prisutni su informisani o osnovnim pojmovima i principima u oblasti medijacije, interesno zasnovanom pregovaranju, te modelu medijacije u Bosni i Hercegovini. U diskusiji, predstavnice i predstavnici pojedinih kompanija su izrazili interes za upućivanje vlastitih sporova u postupak medijacije, te prijavili se za učešće u programima obuke o medijaciji Udruženja medijatora u BiH. Ovom prilikom premijerno je prikazan edukativni video materijal “Dug za usluge prevoza”, koji predstavlja simulaciju sastanka medijacije i ilustruje faze u postupku medijacije.

Prezentacija za sindikate
Gradiška, 03.10.2008. – Udruženje medijatora u BiH predstavilo je zakonski okvir i procedure u postupku članovima i članicama Saveza sindikata Republike Srpske u Gradišci. Prezentaciji su prisustvovali predsjecnici i predsjednice sindikalnih organizacija preduzeća sa ovog područja. Prezentaciju je organizovao Helsinški parlament građana Banja Luka u okviru projekta „Ženska radna prava“ koji se realizuje na području Republike Srpske. Informacije o medijaciji su distribuirane članovima i članicama u svim područnim centrima Saveza sindikata RS.

20 godina rada Kanadskog instituta za rješavanje sukoba

Banja Luka, 03.10.2008. – Udruženje medijatora u BiH uputilo je čestitku Kanadskom institutu za rješavanje sukoba (CICR) u Ottawi povodom dvadesetogodišnjice rada ove institucije. „Iskreno se zahvaljujem za dugogodišnju saradnju i podršku CICR Udruženju medijatora u BiH. Nikada nećemo zaboravaiti vašu podršku u razvoju medijacije u Bosni i Hercegovini, obuci naših trenera, medijatora i osoblja, što je bilo ključno za formiranje UMBIH, kao i njegove prve aktivnosti“, navodi se u čestitki i dodaje da je dokaz iskrenom partnerstvu i današnja savjetodavna podrška ove organizacije Udruženju, iako su svi formalni projekti u Bosni i Hercegovini završeni.
CICR je jedna od vodećih kanadskih organizacija za rješavanje sukoba koja je provodila projekte razvoja medijacije u konfliktnim područjima u svijetu. U periodu od 1998. do 2002. godine na području Bosne i Hercegovine provodio je edukaciju namijenjenu organizacijama koje su se bavile povratkom izbjeglisa i rješavanjem sukoba u zajednici, te zaposlenih u pravosuđu o mirnom rješavanju sukoba po programu „Treća neutralna strana“. Grupa polaznika i polaznica ovih programa obuke osnivači su Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini.

Restorativna pravda u Bosni i Hercegovini

Sarajevo, 02.10.2008. - Izvršni direktor Udruženja medijatora u BiH Aleksandar Živanović razgovarao je u Sarajevu sa Karen Paus, voditeljicom projekata u Nacionalnoj agenciji za medijaciju Norveške, Rasimom Gjokom, direktorom Albanske fondacije za rješavanje sukoba i Ahmedom Pjanom, program menadžerom Save the Children Norveška o mogućnostima organizacije edukativnih aktivnosti o restorativnoj pravdi i medijaciji u krivicnim predmetima za institucije koje djeluju u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini. Namjera norveške organizacije je da ovu radionicu organizuje do kraja 2008. godine uz pomoć Save the Children i Udruženja medijatora u BiH. Na sastanku je razgovarano i o drugim oblicima saradnje organizacija učesnica sastanka.

Projekat „Medijacija u porodičnim i krivičnim predmetima koji uključuju djecu”

Sarajevo, 12.09.2008. – Udruženje medijatora u BiH i Save the Children Norway potpisali su ugovor o realizaciji projekta “Medijacija u porodičnim i krivičnim predmetima koji uključuju djecu”, koji će se realizovati do kraja 2008. godine. Projektom je planirana analiza zakonskih propisa u Bosni i Hercegovini koji regulišu krivičnu i porodičnu oblast, analiza preporuka Savjeta Evrope o medijaciji, te definisanje preporuka čije provođenje bi otvorilo prostor za medijaciju u ovim oblastima.

Interes za medijaciju i u Unsko-sanskom Kantonu

Bihać, 20.08.2008. – Na poziv predsjednika Opštinskog suda Bihać Željka Bosnića, članovi Upravnog odbora Udruženja medijatora u BiH sastali su se sa predsjednicima opštinskih sudova Unsko-sanskog Kantona i Advokatske komore, predstavili model medijacije u BiH, te razgovarali o mogućoj saradnji ovih sudova u upućivanju predmeta na medijaciju. Sastanku je prisustvovala i kantonalna ministrica pravde Marijana Vlašić. Svi prisutni su izrazili zainteresovanost za pokretanje rješavanja sporova medijacijom na području tog kantona, te izrazili spremnost da animiraju javnost da se uključi u program obuke za medijatore, s obzirom da na području tog kantona nema nijednog registrovanog medijatora. Učesnici sastanka su dogovorili da će po završetku kolektivnih godišnjih odmora razmotriti mogućnost organizovanja prezentacija o medijaciji za sudije i advokate na području ovog Kantona.

Riješeni privredni sporovi milionskih vrijednosti

Banja Luka, Sarajevo, 01.08.2008. – Vrijednost potpisanih sporazuma u medijacijama održanim samo u toku jula iznosila je oko 20 miliona konvertibilnih maraka. Ukupno je podneseno 9 zahtijeva za medijaciju, održano je 6 medijacija, od kojih je pet završeno sporazumom. Vrijednost u jednom od sporazuma u privrednom sporu bila je 18,6 miliona KM, u drugom predmetu oko 1 milion, dok su ostali sporovi bili manje vrijednosti.
Od početka 2008. godine ukupno je podneseno oko 60 zahtijeva za medijaciju, od čega je održano 30 medijacija, dio je još u radu, a u nekim predmetima nisu obje stranke dale saglasnost ili su odustale od postupka medijacije.
Prema dosadašnjoj statistici, 80% medijacija završava se sporazumom stranaka.

Općinski sud u Travniku zainteresovan za procedure upućivanja stranaka na medijaciju
Travnik, 07.07.2008. – Na poziv predsjednika Općinskog suda Travnik Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini održalo je prezentaciju o upućivanju stranaka na medijaciju za sudije parničnog i privrednog odjeljenja ovog suda. Najveći interes pobudila su pitanja procedura za upućivanje stranaka na medijaciju, formulari i dopisi koji se dostavljaju strankama, iskustva sudova u Banjoj Luci i Sarajevu u organizaciji ovog posla unutar suda, troškovi medijacije i sl. Prisutnima su uručene publikacije Udruženja: Vodič kroz medijaciju u BiH i Priručnik za upućivanje privrednih i građanskih predmeta u postupak medijacije, te set formulara koji se koriste u upućivanju stranaka na medijaciju. U diskusiji je najavljeno da Udruženje uskoro može očekivati i prve predmete sa ovog suda.

Strategija reforme sektora pravde u Bosni i Hercegovini 2008-2012. obuhvata mjere za razvoj privredne medijacije
Sarajevo, 03.07.2008. – Savjet ministara Bosne i Hercegovine usvojio je krajem juna Strategiju reforme sektora pravde za period 2008-2012 godine, koja obuhvata detaljan plan razvoja pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Plan se sastoji od pet oblasti, od kojih je jedna “Podrška ekonomskom razvoju”, a koja uključuje mjere za razvoj privredne medijacije i alternativnog rješavanja sporova. Većina mjera u ovoj oblasti odnosi se na promociju medijacije prema široj javnosti i privrednom sektoru, edukaciji medijatora i osiguranju kvaliteta usluga medijacije. Dokument je dostupan na web stranici Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.

Cetranest kandidata i kandidatkinja završilo napredni trening za medijatore

Sarajevo, 29.06.2008. – Cetrnaest kandidata i kandidatkinja završilo je 28. i 29.06.2008. godine u Sarajevu napredni trening "Medijacija 2 – Pripremiti se za vođenje medijacije", održan u Sarajevu. Polaznici su bili iz Sarajeva, Mostara, Zenice i Tuzle.

Obilježena prva godina pune primjene Zakona o postupku medijacije

Banja Luka, 01.06.2008. - U prvoj godini pune primjene Zakona o postupku medijacije podnesena su 64 zahtjeva za pokretanje postupka medijacije, od kojih su više od 60% uputili sudovi. Održane su 24 medijacije, od kojih je 19 okončano sporazumom stranaka (80%). Uglavnom se radilo o privrednim sporovima, a vrijednost sklopljenih sporazuma je oko 850.000 KM. Potpisivanjem sporazuma o nagodbi, koji ima snagu izvršne isprave i njegovim dostavljanjem na sud, ovi predmeti su zatvoreni i na sudovima.

U dvadeset predmeta stranke su odustale od postupka ili jedna od strana nije dala saglasnost za pokretanje postupka, a 20 predmeta je u toku ili medijacije treba da budu zakazane.
Broj zahtjeva za pokretanje postupka medijacije bilježi stalni porast. U prvih nekoliko mjeseci podnošena su 1 ili 2 zahtjeva mjesečno, krajem 2007. godine 4 ili 5, a u aprilu i maju 2008. desetak zahtjeva.
Do sada je na listu upisan 51 medijator i medijatorka.

Održana 4. sjednica Skupštine Udruženja medijatora u BiH

Doboj, 14.06.2008. – Na 4. sjednici Skupštine Udruženja medijatora u BiH održanoj u Doboju usvojeni su izvještaji o radu Udruženja u 2007. godini, izmjene i dopune Statuta Udruženja, te informacija o planu aktivnosti u 2008. godini i informacija o prvoj godini dana primjene Zakona o postupku medijacije. Clanovi Upravnog odbora Goran Salihović i Branka Skoko podijeli su ostavke na ovu funkciju zbog obaveza na radnim mjestima u sudu, a za nove članove Upravnog odbora izabrani Amir Avdagić i Zora Bulatović Kremenović, medijatori.

Snimanje edukativnog videa o medijaciji

Banja Luka, 26.03.2008. – Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini započelo je izradu edukativnog video materijala koji će prikazati simulirani sastanak medijacije. Izradu ovog filma omogućio je Projekat pravosudne reforme Kanada - BiH, sredstvima Kanadske agencije za međunarodni razvoj (CIDA), a film su snimali diplomci Komunikološkog fakulteta u Banjoj Luci, koji je ustupio i dio opreme i prostorije za rad. Materijal je trenutno u montaži, a kao konačan proizvod pojaviće se 40-minutni film za potrebe edukacije budućih medijatora i kratki petominutni film kojim će se profesionalnim krugovima, ali i strankama na zanimljiv način ilustrovati tok i prednosti postupka medijacije. Promocija filma će se očekuje u maju.

Okrugli sto "Advokati u postupku medijacije"

Sarajevo, 12.03.2008. – Kanada - BiH Projekat pravosudne reforme u saradanji sa Udruženjem medijatora u Bosni i Hercegovini i Općinskim sudom u Sarajevu, organizovao je okrugli sto za advokate, sudije i medijatore na temu „Advokati u postupku medijacije“. Okruglom stolu su prisustvovali sudije parničnog i privrednog odjeljenja Općinskog suda u Sarajevu, advokati regionalne Advokatske komore Kantona Sarajevo, članovi Upravnog odbora Udruženja medijatora u BiH i medijatori iz Sarajeva i Banje Luke. Značajnu podršku Udruženju medijatora i promociji medijacije izrazio je predsjednik regionalne Advokatske komore Kantona Sarajevo Mirsad Sipović, koji je između ostalog, istakao da je model medijacije u Bosni i Hercegovini kreiran i implementiran po uzoru na savremene sisteme drugih zemalja, te kao takav osigurava značajnu ulogu advokata u postupku medijacije. Takođe, istakao je da medijacija nije dovoljno promovisana među advokatima, te da je neophodno pokrenuti jaču informativnu kampanju o podizanju svijesti o medijaciji u advokatskoj, ali i široj društvenoj zajednici. Učesnici su zaključili da je neophodna zajednička i kontinuirana podrška i promocija medijacije od strane sudija i advokata, jer samo saradnjom, advokati i sudije mogu doprinijeti uspostavi i unapređenju efikansog pravosudnog sistema u BiH kao garanta jednakog pristupa pravdi u skladu s evropskim standardima.

Seminar o medijaciji za predsjednice i predsjednike sudova u BiH

Sarajevo, 12.03.2008. – Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini organizovalo je 11. i 12.03.2008. godine seminar za predsjednice i predsjednike sudova pod nazivom „Upućivanje stranaka na medijaciju kao redovna praksa u sudovima u Bosni i Hercegovini“. Nakon predstavljanja Udruženja medijatora, važećih procedura, te modela pisama i formulara koje sud može koristiti u predlaganju medijacije strankama, predsjednice i predsjednici osamnaest sudova najavili su početak upućivanja stranaka na medijaciju. Oni su izrazili želju da sa Udruženjem medijatora u narednom periodu potpišu Protokol o saradnji kakav već postoji sa Osnovnim sudom Banja Luka i Općinskim sudom Sarajevo. Postignut je dogovor da se održavaju češći kontakti Udruženja medijatora i svih sudova u Bosni i Hercegovini. Organizaciju seminara finansirala je Kanadska agencija za međunarodni razvoj.

Osamnaest novih medijatora i medijatorki upisano u Registar

Sarajevo, 26.02.2008. – Osamnaest novih medijatorki i medijatora potpisalo je svečane izjave čime je ostvarilo sve uslove za upis u registar Udruženja Medijatora u Bosni i Hercegovini. Ovim se broj registrovanih medijatorki i medijatora Udruženja povećao na 51.

Akcioni plan za razvoj komercijalne medijacije

Sarajevo, 26.02.2008. – Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine organizovalo je radionicu kojom je otvoren proces izrade Akcionog plana za razvoj komercijalne medijacije u Bosni i Hercegovini. Učešće u radionici uzeli su predstavnici i predstavnice ministarstava pravde u BiH, Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, medijatori i članovi Upravnog odbora Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini.

Radionica o izvršnoj ispravi za registrovane medijatorke i medijatore

Banja Luka, 24.02.2008. – Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini i Projekat pravosudne reforme Kanada BiH organizovali su radionicu „Sporazum o nagodbi u postupku medijacije kao izvršna isprava“ namijenjen registrovanim medijatorima Udruženja. Kroz teorijska predavanja i praktične vježbe medijatori su se detaljnije upoznali sa elementima izvršne isprave i vježbali sastavljanje ovog dokumenta na primjerima različitih vrsta sporova. Ovaj program obuke ući će u redovnu ponudu programa obuke Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini.

Prezentacije za advokate i advokatice u Banjoj Luci i Bijeljini

Banja Luka, Bijeljina, 16.02.2008. – Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini, Advokatska komora Republike Srpske, Osnovni sud Banja Luka i Kanada BiH projekat pravosudne reforme organizovali su u Banjoj Luci prezentaciju o medijaciji za tridesetak advokata. Predstavljeni su dosadašnji rezultati primjene medijacije u Bosni i Hercegovini, procedure pokretanja postupka medijacije, te ukazano na važnost informisanosti advokata o postupku, kako bi svojim klijentima mogli pravovremeno ponuditi ovaj vid alternativnog rješavanja sporova i u njemu ih zastupati. Prezentacija sa istim sadržajem održana je u organizaciji Udruženja medijatora u BiH i Advokatske komore Republike Srpske u Bijeljini.

U 2007. održane 52 medijacije

Banja Luka, 03.01.2008. - U 2007. godini medijatori Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini proveli su 52 medijacije, od kojih je polovina okončana sporazumom stranaka. Većinu predmeta činili su privredni sporovi.
Broj medijacija je znatno manji u poređenju sa 2006. godinom kada je održano više od 220 medijacija. Razlog tome je pauza u pružanju usluga medijacije koja je uslijedila nakon okončanja pilot projekata koji su se provodili pri Osnovnom sudu Banja Luka i Općinskom sudu Sarajevo, do prelaska na nove procedure odnosno ispunjenja uslova za početak primjene Zakona o postupku medijacije BiH i pravilnika Udruženja medijatora u BiH. Osim toga, usluge medijacije u pilot projektu bile su finansirane sredstvima donatora, dok sada stranke same snose sve troškove medijacije.
Medijacija se danas može koristiti na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, kako u sudskim predmetima, tako i u sporovima stranaka prije pokretanja sudskog postupka.

12 medijacija po redovnoj proceduri, skoro sve riješene sporazumom

Banja Luka, 03.01.2007. – Od pomenute 52, po redovnoj proceduri, nakon pilot projekata, održano je dvanaest medijacija. Deset ih je završeno sporazumom, što predstavlja 89%. Vrijednost sklopljenih sporazuma je oko 600.000 konvertibilnih maraka. Ove medijacije pokrenute su na inicijativu stranaka.
Zahvaljujući protokolu koji je Udruženje medijatora u BiH potpisalo sa Osnovnim sudom Banja Luka i Općinskim sudom Sarajevo, uz podršku Projekta pravosudne reforme Kanada - BiH, početkom decembra Udruženju su stigle i prve saglasnosti stranaka u kojima su medijaciju predložila ova dva suda. Njihovo održavanje se očekuje u januaru 2008.

Smjernice za primjenu preporuka Savjeta Evrope u oblasti medijacije

Strasbourg, 7.12.2007. – Radna grupa za medijaciju u okviru Komisije za efikasnost pravosuđa Savjeta Evrope izradila je smjernice za provođenje preporuka Savjeta Evrope u oblasti medijacije (Preporuke Rec(98)1 o porodičnoj medijaciji, Preporuke Rec(2002)10 o medijaciji u građanskim stvarima, Preporuke Rec(99)19 o medijaciji u krivičnim stvarima, Preporuke Rec(2001)9 o alternativama parničenju između administrativnih vlasti (uprave) i privatnih stranaka). Ove smjernice imaju za cilj da olakšaju provođenje preporuka i pomognu u ujednačavanju razvoja medijacije u državama članicama Savjeta Evrope. Udruženje medijatora u BiH osiguraće prevod pomenutih smjernica i postepeno će ih objavljivati u dijelu “Riječ više…” na web-stranici www.umbih.co.ba.

Sudije pozvane da upućuju stranke na medijaciju

Teslić, 30.11.2007. – Udruženje medijatora u BiH u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske informisalo je šeszdesetak sudija iz ovog entiteta o načinima i procedurama upućivanja sudskih predmeta na medijaciju. Sudije treba da predlože strankama medijaciju, a u slučajevima gdje od njih dobiju saglasnost za postupak upute ih na adresu Udruženja medijatora u BiH u Banjoj Luci ili Sarajevu. Sudijama je predstavljen i zakonski okvir za primjenu medijacije u Bosni i Hercegovini, kao i kriterijumi koji im mogu pomoći pri ocjenjivanju podobnosti predmeta za medijaciju. Sudijama je uručena publikacija „Vodič kroz medijaciju“ i promotivni materijal Udruženja medijatora u BiH. Prezentacija je održana u okviru projekta „Primjena Zakona o postupku medijacije“ koji podržava Kanadska agencija za međunarodni razvoj.

Prezentacija o medijaciji za advokatice i advokate

Ilidža, 20.11.2007. – Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini i Advokatska komora Federacije BiH organizovali su na Ilidži prezentaciju o medijaciji za advokate iz ovog entiteta. Prisutnima je predočen zakonski okvir za primjenu medijacije, prednosti medijacije za klijente i klijentice i načini na koje advokati mogu pomoći strankama u procesu medijacije, te uručena publikacija „Vodič kroz medijaciju“ sa promotivnim materijalom Udruženja. Prezentacija je održana u okviru projekta „Primjena Zakona o postupku medijacije“ koji podržava Kanadska agencija za međunarodni razvoj.

Medijacija na II savjetovanju iz građanske oblasti
Jahorina, 20.10.2007. – Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini predstavilo je Zakon o postupku medijacije, podzakonske akte, te važeće procedure u ovoj oblasti u okviru II savjetovanja iz građanske oblasti u Bosni i Hercegovini, koje je održano na Jahorini od 18. do 20.10.2007. godine. Savjetovanju je prisustvovalo više od 100 sudija, sutkinja, advokatica, advokata i drugih stručnjaka iz oblasti prava. Savjetovanje je organizovalo Udruženje sudija Republike Srpske.

Bilateralni okrugli sto o medijaciji u Srbiji i BiH

Beograd, 19.10.2007. – U Bosni i Hercegovini i Srbiji postoji potreba za intenzivnom promotivnom kampanjom u vezi sa primjenom medijacije, jedan je od zaključaka bilateralnog okruglog stola o medijaciji održanog 18. i 19. oktobra u Beogradu u organizaciji Kanada-Balkan projekta pravosudne reforme. Stručnjakinje i stručnjaci iz oblasti medijacije razmijenili su iskustva u primjeni medijacije u dvije zemlje, identifikovali primjere dobre prakse i izazove koji pred njima stoje u budućnosti. Za intenzivniji razvoj medijacije potrebno je da ona bude prihvaćena u sudijskim krugovima, posebno među predsjednicama i predsjednicima sudova, a za njenu održivost potrebno je izdvajanje sredstava iz državnih i inostranih donatorskih izvora. Osam članica i članova Udruženja medijatora učestvovalo je u radu ovog skupa.

Medijacija sastavni dio Strategije BiH za reformu sektora pravde

Banja Luka, 11.10.2007. – Razvoj medijacije i drugih vidova alternativnog rješavanja sporova sastavni je dio Nacrta strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini za period 2008. do 2012. godine, koji je Ministarstvo pravde BiH predstavilo 11.10.2007. u Banjoj Luci. Prezentaciji su prisustvovali predstavnici nevladinih organizacija, Centra za socijalni rad Banja Luka, advokati... Prisutni su posebno ukazali na potrebu da se alternativno rješavanje sporova primijeni u rješavanju komunalnih predmeta, koji zatrpavaju sudove, kao i da se medijacija uvede u rad sa maloljetnim delinkventima. Nacrt strategije obuhvata i druge oblasti, kao što su jednak i efikasan pristup pravdi, unapređenje odgovornosti i koordinacija u sektoru pravde, unapređenja u oblasti izvršenja krivičnih sankcija i td.

Medijacija rješava sporove u korporativnom upravljanju
Sarajevo, 25.09.2007. - Medijacija je efikasan način rješavanja sporova u upravljanju dioničkim društvima, poruka je okruglog stola „Rješavanje sporova i korporativno upravljanje“ koji su u Sarajevu organiizovali Globalni forum o korporativnom upravljanju i Međunarodna finansijska korporacija. “Kakva je korist ako imate dobro upravljanje, ako u slučaju spora, nemate dobar mehenizam da ga riješite. Da bi se spor okončao na sudu potrebne su godine, a važno je da postoji medijacija koja može riješiti spor u rokovima koji veliki biznis zahtijeva“, riječi su Mervyna Kinga, člana savjetodavne grupe Svjetske banke za korporativno upravljanje. Sporovi u korporativnom upravljanju koje medijacija može rješavati su npr. sporovi između članova odbora, među investitorima, između dioničara i kompanije, i sl. Udruženje medijatora u BiH na ovoj konferenciji predstavilo je kompanijama iz Bosne i Hercegovine model medijacije u zemlji, zakonodavni okvir i procedure upućivanja predmeta na medijaciju.

Trošak parnice u privrednim sporovima oko 20% od tužbenog zahtjeva

Sarajevo 25.09.2007. – Međunarodna finansijska korporacija provela je u maju 2007. godine istraživanje na uzorku od 44 kompanije u BiH o poslovnoj praksi rješavanja sporova. Firme u najvećem broju slučajeva koriste parnični postupak, a prema nalazima Svjetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj, njegovi troškovi su izuzetno visoki i prosjeku iznose oko 20% od tužbenog zahtjeva. Firme na kojima je provedeno istraživanje u 70% slučajeva znaju za medijaciju kao alternativni način rješavanja sporova, ali ih je samo 18% do sada koristilo ovaj vid rješavanja sporova. Razlozi su što u vrijeme pilot projekata sudija ili advokat nisu predložili medijaciju ili je nisu prihvatile jer nisu bile sigurne u povjerljivost i izvršnost postupka. Ranija istraživanja u toku pilot projekata primjene medijacije u BiH pokazala su da se najveći broj sporazuma sklopljenih na medijaciji izvrši u dogovorenim rokovima. Po završetku pilot projekata i registraciji prvih medijatora pri Udruženju medijatora u BiH, počela je puna primjena Zakona o postupku medijacije i stranke mogu pokrenuti medijaciju i na vlastitu inicijativu, ne čekajući na prijedlog sudije, kao i prije sudskog postupka.

Promotivni materijali o medijaciji

Banja Luka, 01.09.2007. – Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini objavilo je set promotivnih materijala o medijaciji. Promotivni leci namijenjeni strankama predstavljaju medijaciju i njene prednosti za strane u sporu, te opisuju proceduru pokretanja postupka. Letak namijenjen advokatima ukazuje na prednosti za njihove klijente, radnje kojima im mogu pomoći u pripremi i postupku medijacije, te mogućnosti da stranke zastupaju u medijaciji i prije sudskog postupka. Informacije za sudije potenciraju važnu ulogu sudova u izdvajanju predmeta i predlaganju medijacije strankama, te moć alternativnog rješavanja sporova u rasterećenju sudova. Promotivni leci dostupni su u kancelarijama i na web stranici Udruženja medijatora u BiH, a biće distribuirani u okviru promotivnih aktivnosti Udruženja u 2007. i 2008. godini u okviru projekata koje podržava Kanadska agencija za međunarodni razvoj CIDA.

Novih šesnaest kandidata i kandidatkinja završilo prvi dio obuke za medijatore
Sarajevo, 23.07.2007. – Šesnaest kandidata i kandidatkinja završilo je od 18. do 22.07.2007. godine prvi dio obuke "Medijacija 1 - Obuka za medijatore", održan u Sarajevu.

Počela primjena medijacije na cijelom prostoru BiH
Banja Luka, 05.07.2007. – Upisom prva 33 medijatora u Registar medijatora počela je puna primjena Zakona o postupku medijacije na cijelom prostoru BiH. U toku juna održane su dvije medijacije, obje završene sporazumom. Postupak medijacije mogu pokrenuti stranke prije ili u toku sudskog postupka, a medijaciju im može predložiti i sudija. Zahtjev za pokretanje postupka medijacije potrebno je podnijeti kancelariji Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini poštom ili lično. Ako obje stranke zajedno podnesu zahtjev, mogu umanjiti troškove postupka medijacije za dio administrativnih troškova. Odmah mogu izabrati i medijatora koji će provesti postupak medijacije. Ako zahtjev podnosi samo jedna strana dužna je uplatiti naknadu uz zahtjev u iznosu od 50 KM plus PDV, a služba Udruženja će kontaktirati drugu stranu i pokušati dobiti saglasnost za pokretanje postupka medijacije.

Nakon izbora medijatora stranke uplaćuju akontaciju troškova medijacije koja uključuje administrativne troškove i dio nagrade medijatora, i u saradnji sa izabranim medijatorom zakazuje se sastanak medijacije. Nagrada medijatoru iznosi 100 KM po satu i uključuje sat pripreme i vrijeme proteklo u sastanku medijacije. Troškovi medijacije se dijele izmedu stranaka, ukoliko one ne dogovore drugačije. Ako je medijacija završena dogovorom, medijator će sačiniti sporazum o nagodbi koji će potpisati stranke i medijator. Medijator će sporazum ovjeriti štambiljem. Ovaj sporazum ima snagu izvršne isprave. Ako se u vezi sa sporom vodio postupak kod suda, služba Udruženja će obavijestiti sud o ishodu medijacije, a stranke su dužne sudiji dostaviti kopiju sporazuma o nagodbi, kako bi i Sud zatvorio predmet. Više informacija, kao i zahtjev za pokretanje postupka medijacije, možete dobiti na web stranici Udruženja: www.umbih.co.ba ili u kancelarijama Udruženja.

Razvoj medijacije predstavljen pred Visokim sudskim i tužilačkim vijećem Bosne i Hercegovine

Sarajevo, 24.05.2007. – Predsjednik i potpredsjednik Udruženja medijatora u bosni i Hercegovini Aleksandar Živanović i Goran Salihović predstavili su dosadašnji razvoj medijacije u Bosni i Hercegovini i buduće planove Udruženja članovima i članicama Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH. Vijeće je čestitalo Udruženju na dosadašnjem angažmanu u razvoju medijacije, te sugerisalo jaču promociju ovog vida rješavanja sporova, učešće u razvoju državnih strategija reforme pravosuða i nastavak izvještavanja evropskih institucija o razvoju medijacije u BiH. Prisutnima su uručene publikacije i promotivni materijal Udruženja. Predstavnica Međunarodne finansijske korporacije Lada Buševac predstavila je pozitivne efekte medijacije na stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini. Visoko sudsko i tužilačko vijeće je državno tijelo koje uređuje mnoge od najvažnijih poslova pravosuđa, među kojima su imenovanje sudija i tužilaca, odlučivanje o njihovom broju i predlaže sudske budžete državnim institucijama.

Seminar za pravnike i pravnice Elektroprivrede BiH

Zenica, 23.05.2007. - Udruženje medijatora održalo je na zahtjev Elektroprivrede Bosne i Hercegovine seminar o primjeni Zakona o postupku medijacije za četrdesetak pravnica i pravnika ovog preduzeća iz cijele zemlje. Predstavljeni su osnovni principi medijacije kao načina rješavanja sporova, zakonski okvir, te primjeri privrednih sporova iz prakse iz pilot projekata. Učesnici su u završnoj riječi ocijenili seminar jednim od najboljih programa obuke koji je upriličila Elektroprivreda.

Objavljen početak primjene medijacije na cijeloj teritoriji BiH
Sarajevo, 19.05.2007. - Početak pune primjene Zakona o postupku medijacije obilježen je okruglim stolom pod nazivom “Biti medijator u Bosni i Hercegovini” održanim 18. i 19. maja 2007. godine u Sarajevu. 36 kandidata za upis u Registar medijatora potpisali su svečane izjave, što je njihov zadnji korak pred početak pružanja usluga medijacije. Ovaj skup zajednički su organizovali Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini i Kanada-BiH Projekat pravosudne reforme (JRP) koji je finansiran od strane Kanadske vlade kroz Kanadsku agenciju za međunarodni razvoj (CIDA).

Razgovarano je o ugovoru o nagodbi u postupku medijacije kao izvršnoj ispravi, promociji medijacije i doprinosu medijatora u tom procesu, a Udruženje medijatora je predstavilo procedure i formulare koji će biti korišteni u postupku medijacije. Organizatori su promovisali i publikaciju "Vodič kroz medijaciju u Bosni i Hercegovini", koja je prva zbirka zakonskih i drugih pravila postupanja, uputstava, obrazaca i međunarodnih instrumenata koji se primjenjuju u polju medijacije u našoj zemlji. Publikacija je uručena novim medijatorima, a uskoro će biti distribuirana svim sudijama i advokatima u zemlji, te postavljena na web stranicu Udruženja.
Udruženju medijatora su na ovim rezultatima čestitali predstavnici pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine, ambasador Kanade u BiH David Hutchings i visoki predstavnik za BiH Christian Schwarz Schilling, koji je ranije obavljao mandat meðunarodnog medijatora za Bosnu i Hercegovinu. Udruženje medijatora u BiH proglasilo je g. Schillinga prvim počasnim članom Udruženja, a g. Hutchingsu uručilo zahvalnicu za desetogodišnju podršku Kanade razvoju medijacije u zemlji.

Okrugli sto "Biti medijator u Bosni i Hercegovini"

Sarajevo, 14.05.2007. - Početak pune primjene Zakona o postupku medijacije biće obilježen okruglim stolom pod nazivom “Biti medijator u Bosni i Hercegovini” koji će se održati 18. i 19. maja 2007. godine u Sarajevu. Ovaj skup zajednički organizuju Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini i Kanada-BiH Projekat pravosudne reforme (JRP) koji je finansiran od strane Kanadske vlade kroz Kanadsku agenciju za međunarodni razvoj (CIDA). Okrugli sto ima za cilj da promoviše razvoj medijacije u zemlji, te prvu grupu medijatora koji se upisuju u Registar. Medijatori će ovom prilikom potpisati svečanu izjavu, nakon koje će se uključiti u pružanje usluga medijacije u Bosni i Hercegovini. U okviru okruglog stola biće promovisana publikacija "Vodič kroz medijaciju u Bosni i Hercegovini", kao prva zbirka zakonskih i drugih pravila postupanja, uputstava, obrazaca i međunarodnih instrumenata koji se primjenjuju u polju medijacije.

Projekat “Primjena Zakona o postupku medijacije”

Sarajevo, 01.03.2007. – Nakon završetka pilot projekata Udruženje medijatora u BiH započelo je projekat pod nazivom "Primjena Zakona o postupku medijacije" koji ima za cilj da olakša primjenu Zakona i promoviše medijaciju. Projekat će trajati dvanaest mjeseci tokom kojih će se pratiti i procjenjivati uspjeh medijacije u praksi; na osnovu toga će se donositi preporuke i prijedlozi rješenja potencijalnih problema. Medijacija će biti promovisana posredstvom web stranice Udruženja, biltena, letaka sa praktičnim informacijama za stranke i njihove punomoćnike. Sudijama i advokatima ćemo predstaviti prednosti medijacije i pozvati ih da ohrabre svoje stranke da spor pokušaju riješiti medijacijom. Projekat finansira Kanadska agencija za međunarodni razvoj (CIDA) – Program lokalnih inicijativa.

Medijacija u Bosni i Hercegovini: 101 pitanje i odgovori

Banja Luka, 04.02.2007. - Knjiga "Medijacija u Bosni i Hercegovini: 101 pitanje i odgovori", kao što i sam naziv govori, daje odgovor na 101 pitanje o medijaciji u Bosni i Hercegovini, od osnovnih pojmova, do pravila i procedura. Knjiga je objavljena u januaru 2007. Ona govori o pitanjima koja reguliše Zakon, kao i o onima koja su od ključne važnosti u praksi. U dodatku se nalaze Zakon o postupku medijacije i Zakon o prenosu poslova medijacije na udruženje medijatora. Knjiga može biti od izuzetne koristi medijatorima, sudijama, pravnicima, ali i strankama koje žele da znaju više o alternativnom rješavanju sporova. Autorica Vesna Dasović Marković je aktivna medijatorka u Kanadi, bivša članica Upravnog odbora Udruženja medijatora u BiH, te trenerica rješavanja sukoba i medijacije.

Kandidati za upis u Registar medijatora prošli intervju

Sarajevo, Banja Luka, 24.03.2007. - 36 kandidata i kandidatkinja za upis u Registar medijatora prošli su intervjue o poznavanju zakona i pravilnika o medijaciji i akata Udruženja. Kandidati će biti registrovani nakon orijentacionog seminara, na ceremoniji koja će se održati u Sarajevu u drugoj polovini maja 2007.

3. sjednica Skupštine Udruženja medijatora u BiH
Banja Luka, 03.02.2007. - 3. sjednica Skupštine Udruženja medijatora u BiH održana je 3. februara u Banjoj Luci. Izabrani su novi članovi i članice Upravnog i Nadzornog odbora Udruženja, usvojen godišnji izvještaj za 2006. godinu, te informacija o planu aktivnosti za 2007. Specijalni gost sjednice g. Ted Hill, direktor Kanadskog projekta reforme pravosuđa u BiH predstavio je planove koji se odnose na medijaciju, a fokusiraće se na podršku efikasnosti sudova i izgradnju kapaciteta medijatora i Udruženja.

Udruženje razvilo formulare za postupak medijacije
Banja Luka, 15.11.2006. - Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini razvilo je formulare za postupak medijacije koji će se koristiti u 2007. godini u primjeni Zakona o postupku medijacije. Formulari su ključni element u prelasku sa pilot faze primjene medijacije ka punoj primjeni Zakona. Formulari su razvijeni u saradnji sa Kanadskim institutom za rješavanje sukoba, uz finansijsku podršku Kanadske agencije za međunarodni razvoj - Program "Partnerstvo za sutrašnjicu".

Obuka novih medijatora
Banja Luka, 15.11.2006. - Tokom oktobra i novembra Udruženje medijatora je organizovalo dva napredna i jedan osnovni trening za nove medijatore u Banjoj Luci i Sarajevu. Do danas više 100 pojedinaca i pojedinki završilo je napredni program Udruženja medijatora ili program drugih organizacije koji Udruženje priznaje. Sljedeći treninzi održaće se u prvoj polovini 2007. godine.

Udruženje medijatora objavilo poziv za upis u Registar medijatora

Sarajevo, 14.11.2007. - Udruženje medijatora u BiH objavilo je poziv za upis u Registar medijatora. Poziv je otvoren za sve članice i članove Udruženja koji su završili obavezni program obuke o medijaciji koji je regulisan Pravilnikom o obuci medijatora (Službeni glasnik BiH, 21/06). Prije konačne odluke o prijavi za upis, sa kandidatkinjama i kandidatima će biti obavljen intervju o poznavanju zakona i akata Udruženja.

Medijacija i finansijske institucije

Sarajevo, 08.11.2006. - Predstavnici Udruženja medijatora u BiH, Meðunarodne finansijske korporacije (IFC) i finansijskih institucija iz Srbije, Slovenije, Velike Britanije i Bosne i Hercegovine informisali su predstavnike banaka, leasing i osiguravajućih kompanija o prednostima medijacije u sporovima koje uključuju finansijske institucije. Na okruglom stolu koji je u Sarajevu organizovao IFC predstavljeni su zakoni i procedure, iskustva iz prakse i budući planovi za razvoj medijacije u BiH.

IFC i CEDR: Medijacija u praksi
Banja Luka, 01.11.2006. - Meðunarodna finansijska organizacija (IFC) organizovala je u oktobru 2006. godine u Banjoj Luci i Sarajevu trening pod nazivom "Medijacija u praksi", sa posebnim fokusom na privredne sporove. Trening su vodili predstavnici Centra za efektivno rješavanje sporova (CEDR) iz Londona, jedne od vodećih organizacija u oblasti alternativnog rješavanja sporova u Velikoj Britaniji. Učesnici su praktično vježbali medijaciju u privrednim sporovima kroz simulacije, te razmijenili iskustva o primjeni i promociji medijacije sa kolegama iz Velike Britanije.

Regionalna konferencija Foruma za medijaciju jugoistočne Evrope

Skoplje, 15.10.2006. - U organizaciji Udruženja medijatora Makedonije i pod pokroviteljstvom CSSP Centra iz Berlina, u Skoplju je od 12. do 15. oktobra održana regionalna konferencija o medijaciji u jugoistočnoj Evropi. Predstavljeni su modeli primjene medijacije u zemljama ove regije, a učesnici su imali priliku da prisustvuju radionicama o sudskoj medijaciji, restorativnoj pravdi, školskoj i porodičnoj medijaciji, te diskusiji o razvoju samoodrživog sistema primjene medijacije i pristupu advokata ovom vidu rješavanja sporova. Razgovarano je o budućnosti Foruma kao neformalne mreže, te o njegovoj strukturi, članstvu i saradnji organizacija iz zemalja članica. Izabran je Upravni odbor, koji ima osam članica i članova, a za predsjednicu je izabrana Ivana Gajović iz Crne Gore. Koordinatorica mreže je Smiljka Gavrić iz Udruženja medijatora u BiH. Skupu je prisustvovalo 70 učesnika iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Slovenije, Srbije i Kosova, te predavači iz Velike Britanije i Italije.

Medijacija u porodičnom pravu

Sarajevo, 11.10.2006. - U septembru je u Sarajevu u organizaciji Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini i Međunarodne finansijske korporacije održan okrugli sto "Medijacija u porodičnom pravu". Zaključak ovog skupa je da postoji potreba da Udruženje medijatora u BiH organizuje obuku o medijaciji za porodične medijatore. Predstavnici Udruženja govorili su o medijaciji u skladu sa Porodičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine, te o Nordijskom modelu porodične medijacije. Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici stranih organizacija i domaćih institucija koje djeluju na ovom polju.

Seminar – Kako prepoznati predmet za medijaciju
Sarajevo, 22.09.2006. - U organizaciji centara za obuku sudija i tužilaca Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, te Savjeta Evrope u septembru je održan seminar pod nazivom "Kako prepoznati predmet za medijaciju". Seminaru su prisustvovale sudije iz Bosne i Hercegovine, koji će ovo znanje primijeniti na svojim radnim mjestima i olakšati proces izdvajanja predmeta, te strankama pristup medijaciji.

Nordijska konferencija o medijaciji
Banja Luka, 22.09.2006. - Predstavnici udruženja koja se bave medijacijom i rješavanjem sporova iz jugoistočne Evrope, uključujući i Udruženje medijatora u BiH, boravili su u studijskoj posjeti Norveškoj i Finskoj. Upoznali su se sa modelom medijacije u tim zemljama, te učestvovali u radu Nordijske konferencije o Medijaciji. Učesnici su prošli seriju radionica o sudskoj, porodičnoj, restorativnoj medijaciji, medijaciji u zajednici i posjetili organizacije i institucije koje pružaju usluge medijacije. U Norveškoj, usluge medijacije koordinira Nacionalna agencija za medijaciju, koja nudi usluge medijacije u raznim oblastima kroz svoje podružnice ili preko nevladinih organizacija i drugih institucija. Studijsko putovanje je organizovao Nordijski forum za medijaciju i rješavanje sporova. Ovo je bila i prilika za organizacije sa Balkana da započnu pripreme za Balkansku konferenciju o medijaciji koja će se održati u oktobru ove godine u Makedoniji, kao i da razmijene mišljenja o budućoj balkanskoj mreži.

Studenti prava posjetili Centar za medijaciju u Sarajevu
Sarajevo, 18.01.2006. - Studenti Pravnog fakulteta posjetili su Centar za medijaciju u Sarajevu i upoznali se sa njegovim radom i procesom medijacije u pravosudnom sistemu. Ove oblasti su predstavili zamjenik ministra pravde Federacije BiH Ðemaludin Mutapčić, predsjednik Udruženja medijatora u BiH Goran Salihović i medijatori angažovani u pilot projektu Smiljka Gavrić i Adnan Novo.