Članstvo

  Početna/O nama/Članstvo

Redovni članovi i članice

Redovni članovi Udruženja (članovi s pravom glasa) mogu biti pojedinci različitih profesija, koji uspješno završe obuku o medijaciji prema programu Udruženja ili drugom programu koji priznaje Udruženje.

Prava redovnog člana Udruženja su:

- da učestvuje u radu Udruženja,
- da bira i bude biran u organe Udruženja,
- da bude informisan o radu svih organa Udruženja,
- da daje prijedloge i preporuke u vezi sa aktivnostima Udruženja,
- da učestvuje na predavanjima, seminarima, savjetovanjima i drugim stručnim skupovima,
- da uživa zaštitu Udruženja kako je i predvideno Statutom.

Dužnosti redovnog člana Udruženja su:

- da učestvuje u radu i organima Udruženja,
- da provodi odluke i zaključke organa Udruženja,
- da međusobno sarađuju radi ostvarivanja programskih ciljeva i zadataka,
- da štiti i promoviše ugled Udruženja,
- da se pridržavaju Statuta i profesionalnih standarda ponašanja i da plaćaju članarinu.

Za prijem u redovno članstvo Udruženju je potrebno dostaviti popunjenu i potpisanu pristupnicu sa izjavom o prihvatanju Statuta i profesionalnih standarda ponašanja članova Udruženja (preuzmite Pristupnicu sa izjavom, word dokument, 58KB), kopiju certifikata o obuci prema programu Udruženja i dokaz o uplati čodgovarajuće članarine za tekuću godinu.

Pridruženi članovi i članice

Pridruženi članovi Udruženja (članovi bez prava glasa) mogu biti svi građani zainteresovani da doprinesu razvoju medijacije, a kojima nije dostupno redovno članstvo. Prirduženi članovi imaju sva prava i dužnosti izuzev prava da biraju i budu birani u organe Udruženja, te prava glasa na sjednicama Skupštine udruženja.

Za prijem u pridruženo članstvo Udruženju je potrebno dostaviti popunjenu i potpisanu pristupnicu sa izjavom o prihvatanju Statuta i profesionalnih standarda ponašanja članova Udruženja (preuzmite Pristupnicu sa izjavom, word dokument, 58KB) i dokaz o uplati odgovarajuće članarine za tekuću godinu.

Udruženje može dodijeliti i počasno članstvo pojedinkama i pojedincima koji su svojim radom i zalaganjima doprinijeli njegovom razvoju. Odluku o prijemu i proglašenju počasnih članova donosi Upravni odbor Udruženja prema postupku koji je regulisan uputstvom Upravnog odbora.

Članarina
Godišnja članarina za 2017. godinu:

- Redovni članovi ....................... 60 KM
- Pridruženi članovi ..................... 20 KM