Osnovne informacije

  Početna/O nama/Osnovne informacije

O UDRUŽENJU

Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini osnovano je u martu 2002. godine s ciljem stvaranja uslova za uvođenje medijacije kao alternativne metode za rješavanje sporova. Udruženje želi građanima i građankama pružiti mogućnost da brzo i efikasno rješavaju sporove i dođu do rješenja koja će zadovoljiti sve strane u sporu, a sudovima pomoći da se smanji broj zaostalih predmeta, te dugoročno i priliv predmeta u sudove.

AKTIVNOSTI

- pružanje usluga medijacije,
- pružanje usluga obuke za medijatore i certifikovanje medijatora,
- pružanje usluga posebnih programa obuke za sudije, advokate, korisnike medijacije i druge zainteresovane grupe,
- praćenje dostignuća u razvoju medijacije u regiji i svijetu i povezivanje sa sličnim organizacijama.

Članstvo Udruženja medijatora trenutno čine sudije, advokati, prosvjetni radnici, psiholozi, novinari i ljudi drugih profesija koji su stekli sposobnosti i vještine za pomoć drugima u rješavanju sporova. Udruženje ima šest trenera sa višegodišnjim iskustvom u podučavanju o medijaciji, rješavanju sukoba i pregovaranju u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji i Kanadi.

Udruženje je registrovano pri Ministarstvu civilnih poslova i komunikacija Bosne i Hercegovine (danas registar vodi Ministarstvo pravde BiH) 5. novembra 2002. godine.


Organizaciona struktura Udruženja

Upravni odbor:

ORLEANKA NIKODINOVIĆ, predsjednica upravnog odbora i Udruženja
AMIR AVDAGIĆ, potpredsjednik upravnog odbora Udruženja
ĐEMALUDIN MUTAPČIĆ, potpredsjednik upravnog odbora Udruženja
JAGODA RIBICA, član upravnog odbora Udruženja
MENSUR HADŽIMUSIĆ, član upravnog odbora Udruženja
FRANJO GALIĆ, član upravnog odbora Udruženja
JELENA ĆETKOVIĆ, član upravnog odbora Udruženja

Nadzorni Odbor:

Hamdija Muratović
Dosta Baraković
Amra Mujkić Suljić


Uposlenici:

Nermina Kapičić, administrativna koordinatorica
Hazima Ćatić, administrativna koordinatorica