Partneri

  Početna/Partneri

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
[www.mpr.gov.ba]
Ministarstvo je dalo punu podršku donošenju zakona o medijaciji, donošenju strateških dokumenata u oblasti medijacije, te njenoj promociji širom Bosne i Hercegovine. Strategija razvoja sektora pravde Bosne i Hercegovine za period 2008-2012. kao jednu od oblasti uključuje podršku ekonomskom razvoju kroz razvoj medijacije, a detaljni koraci predvieni su Akcionim planom za razvoj privredne medijacije u čiju provedbu je uključeno i Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini.

Ministarstvo pravde Republike Srpske
[www.vladars.net]
Ministarstvo pravde bilo je partner u provođenju pilot projekta medijacije u Osnovnom sudu Banja Luka, te učestvuje u promotivnim aktivnostima i razvoju medijacije.

Federalno ministarstvo pravde
[www.fmp.gov.ba]
Federalno ministarstvo pravde bilo je partner u provođenju pilot projekta medijacije u Općinskom sudu Sarajevo, te učestvuje u promotivnim aktivnostima i razvoju medijacije.

Općinski sud u Sarajevu
[www.oss.ba]
Općinski sud u Sarajevu je bio ključni partner u provođenju pilot projekta medijacije u predmetima ovog Suda, te učestvuje u promotivnim aktivnostima i razvoju medijacije. Ovaj sud ustupio je prostorije za održavanje medijacija Udruženju medijatora u BiH, te redovno objavljuje oglase o medijaciji u svojim prostorijama.

Osnovni sud Banja Luka
[www.osnovnisudbl.org]
Osnovni sud Banja Luka je bio ključni partner u provođenju pilot projekta medijacije u predmetima ovog Suda, te učestvuje u promotivnim aktivnostima i razvoju medijacije. Ovaj sud ustupio je prostorije za održavanje medijacija Udruženju medijatora u BiH, te redovno objavljuje oglase o medijaciji u svojim prostorijama.

Save the Children Norway
[www.scn-see.ba]
Save the Children Norway je članica međunarodnog Saveza Save the Children, koji se sastoji od 27 organizacija, a koje rade s djecom i za djecu u 110 zemalja svijeta. Međunarodni nevladin Savez Save the Children zasniva svoj rad na Konvenciji o pravima djece Ujedinjenih naroda, a bori se za ostvarivanje prava i dostojanstven život djece bez obzira gdje žive i ko su. Vizija Save the Children Norway je svijet gdje se poštuju prava djece. To je svijet u kojem: se poštuje i vrednuje svako dijete, gdje se sluša mišljenje djece i podržava njihov utjecaj, sva djeca imaju nadu i mogućnost da žive u slobodi i sigurnosti. Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Save the Children Norway od septembra 2008. godine provodi projekat "Promocija medijacije u sporovima koji uključuju maloljetnike", a koji ima za cilj da stovi uslove za primjenu medijacije u porodičnim sporovima i medijacije između žrtve i maloljetnog počinioca krivičnog djela.

Kanada - Bosna i Hercegovina projekat pravosudne reforme - (Canada – BiH Judicial Reform Project)
[www.canada-bih-jrp.org]
Projekat reforme pravosuđa Kanada-Bosna i Hercegovina podržaće i razvoj medijacije u našoj zemlji u okviru svojih aktivnosti usmjerenih ka rasterećenju i unapređenju efikasnosti sudova, jačanjem kapaciteta Udruženja medijatora i samih medijatora, te promociji medijacije. Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini uspostavilo je polovinom 2006. kontakte sa osobljem projekta, kako bi im pružilo uvid u potrebe u dijelu alternativnog rješavanja sporova. Ovaj projekat sastoji se iz tri komponente: razvijanju politika i propisa i strateške podrške pravosuđu, podrške edukaciji zaposleniih u pravosuđu, te jačanja efikasnosti u radu sudova u Sarajevu i Banjoj Luci. Projekat provode Konzorcijum Genivar i Univerzitet Ottawa, uz finansijsku podršku Kanadske agencije za međunarodni razvoj. Njegov opšti cilj je da doprinese razvoju održivog, efikasnog i pristupačnog sudskog sistema.

Kanadski institut za rješavanje sukoba - (Canadian Institute for Conflict Resolution)
[www.cicr-icrc.ca]
Ideja za osnivanje Udruženja medijatora u BiH potekla je od grupe polaznika obuke Treća neutralna strana koju je na području Bosne i Hercegovine od 1998. godine rovodio Kanadski institut za rješavanje sukoba. Kanadski institut je pred kraj svog projekta omogućio da se urade sve pripreme za osnivanje Udruženja i da se održi osnivačka skupština. Od 2003. do kraja 2004. godine Institut je imao aktivnu ulogu u obuci medijatora u BiH i Pilot projektima Uvođenje medijacije u Osnovnom sudu Banja Luka i Općinskom sudu Sarajevo. Ova organizacija i danas po potrebi Udruženju medijatora u BiH pruža konsultantsku podršku.

Međunarodna finansijska korporacija - (IFC - PEPSE)
Za uvođenje medijacije, kao alternativnog načina rješavanja sporova u Bosni i Hercegovini interes je 2003. pokazala i Međunarodna finansijska korporacija (IFC). U cilju poboljšanja pristupa pravosudnom sistemu malim i srednjim preduzećima (MSP) u Bosni i Hercegovini, IFC (ranije SEED) je pokreno program za alternativno rješavanje sporova (ARS) u januaru 2003. godine. U aprilu, Udruženje je potpisalo sa IFC-om Partnerski sporazum kojim je predviđen zajednički rad na uvođenju medijacije u BiH, koji je obuhvatio sljedeće aktivnosti: izradu nacrta zakona o postupku medijacije, obuku o medijaciji za sudije, provođenje pilot projekata primjene medijacije i javnu kampanju. Saradnja sa IFC trajala je do polovine 2007. godine. Danas Udruženje i IFC povremeno organizuju zajedničke aktivnosti u oblasti medijacije.

Američka advokatska komora - (American Bar Association) CEELI
[www.abanet.org/ceeli]
Udruženje medijatora je od svog osnivanja u kontaktu sa ABA CEELI u Bosni i Hercegovini. Ova organizacija je provela prvu obuku za članove Upravnog odbora Udruženja o upravljanju udruženjem i prikupljanju finansijskih sredstava . Predstavnici Udruženja medijatora zajedno su sa ABA CEELI promovisali prednosti medijacije na javnim prezentacijama advokatima u Bosni i Hercegovini.

Američka agencija za međunarodni razvoj - (United States Agency for International Development - USAID)
[www.usaid.ba][www.usaid.gov]
USAID je kroz svoje programe FILE i World Learning omogućio obuku članova Udruženja medijatora, kao i sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini o procesu medijacije kroz dva studijska putovanja i to u Holandiju 2003. godine i Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Republike Irske 2004. godine. Clanovi Udruženja imali su priliku da se upoznaju sa modelima medijacije i posjete udruženja pravnika i institucije u ovim zemljama.

Kanadska agencija za međunarodni razvoj - (Canadian International Development Agency - CIDA)
[www.acdi-cida.gc.ca]
Kanadska agencija za međunarodni razvoj je podržavala razvoj medijacije u BiH, i to kroz podršku rada Kanadskog instituta za rješavanje sukoba, obuke o medijaciji preko Udruženja sudija i tužilaca Republike Srpske, izrade programa obuke Udruženja medijatora u BiH, te projekta primjene Zakona o postupku medijacije u BiH.