Publikacije

  Početna/Publikacije


OD SPORA DO DOGOVORA - EVALUACIJA DVIJE GODINE REDOVNE PRIMJENE MEDIJACIJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Rezultati procjene efekata dosadašnje primjene medijacije.

Publikacija “Od spora do dogovora” nastala je sa željom da se zabilježe i analiziraju prva iskustva u redovnoj primjeni medijacije nakon završetka eksperimentalnih pilot projekata. Njen cilj je da profesionalnoj, ali i široj javnosti predstavi osnovne zaključke o prednostima i izazovima koji postoje u primjeni Zakona o postupku medijacije i pruži podsticaj za dalji razvoj ovog vida rješavanja sporova.
Prvi dio predstavlja pregled razvoja medijacije u Bosni i Hercegovini, a u drugom su prikazane karakteristike redovne primjene medijacije, kao i osnovne razlike između nje i prethodnih pilot projekata provedenih u predmetima Osnovnog suda Banja Luka i Općinskog suda Sarajevo. Slijedi prikaz črezultata evaluacije prve dvije godine primjene postupka medijacije u rješavanju sudskih i vansudskih sporova u skladu sa Zakonom o postupku medijacije, do kojih se došlo anketiranjem stranaka u postupku. Ilustrovane su i uštede koje se mogu ostvariti korištenjem medijacije, u odnosu na rješavanje sporova u sudskom postupku.

Preuzmite publikaciju "Od spora do dogovora - Evaluacija dvije godine redovne primjene medijacije u Bosni i Hercegovini" u PDF formatu (1,27 MB)


MOGUĆNOSTI PRIMJENE MEDIJACIJE U SISTEMU MALOLJETNIČKOG PRAVOSUÐA

Analiza zakonske regulative i prakse i preporuke za primjenu medijacije u krivičnim postupcima koji uključuju maloljetnike u Bosni i Hercegovini.

Studija Mogućnosti primjene medijacije u sistemu maloljetničkog pravosuđa rezultat je istraživanja realizovanog u periodu od 01.09. do 31.12.2008. godine u saradnji Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini i organizacije "Save the Children Norway". Istraživanje je inspirisano činjenicama da je broj krivičnih djela koja izvršavaju maloljetnici u porastu, da je u krivičnim djelima nasilje sve prisutnije, te da je prisutan trend recidivizma. Fokus ovog istraživanja je na pronalaženju mogućnosti da se u krivični postupak u koji su uključeni maloljetnici uvede postupak medijacije, kao pozitivno i interesno orijentisan postupak koji daje maskimalan uticaj i odgovornost strankama za postizanje obostrano zadovoljavajućeg odgovora na posljedice krivičnog djela. Drugi aspekt odnosi se na uvođenje takvog postupka medijacije, koji će istovremeno osigurati poštovanje prava djeteta i koliko je to moguće poštediti ga posljedica tradicionalnog postupka, koje mogu izazvati i određene negativne uticaje.
Preuzmite publikaciju "Mogućnosti primjene medijacija u sistemu maloljetničkog pravosuđa" u PDF formatu (349 KB)


MOGUĆNOSTI PRIMJENE PORODIČNE MEDIJACIJE

Analiza zakonske regulative i prakse i preporuke za primjenu porodične medijacije u Bosni i Hercegovini

Studija Mogućnosti primjene porodične medijacije rezultat je istraživanja realizovanog u periodu od 01.09. do 31.12.2008. godine u saradnji Udruženja medijatora u Bosni i Hercegovini i organizacije "Save the Children Norway". Fokus istraživanja je bio na pronalaženju mogućnosti da se u postupke rješavanja porodičnih sporova uvede postupak medijacije kao pozitivno i interesno orijentisan postupak koji daje maksimalan uticaj i odgovornost strankama za postizanje obostrano zadovoljavajućeg rješenja vlastitog spora. Drugi aspekt se odnosi na uvođenje takvog postupka medijacije koji će dati preduslove da se poštovanje prava i najboljeg interesa djeteta u što većoj mjeri integriše u pravni sistem koji se odnosi na porodične sporove.

Preuzmite publikaciju "Mogućnosti primjene porodične medijacije" u PDF formatu (157 KB)


VODIČ KROZ MEDIJACIJU U BIH

Zbirka domaćih propisa i međunarodnih dokumenata o medijaciji

Ovaj priručnik je namijenjen prvenstveno stručnoj javnosti zainteresovanoj za postupak medijacije, ali i drugima koji smatraju da mogu biti uključeni ili dati doprinos u rješavanju sporova medijacijom. On nema ambicije da bude posmatran kao komentar zakona i propisa o medijaciji, već kao zbirka dokumenata koji regulišu oblast rješavanja sporova medijacijom u Bosni i Hercegovini i međunarodnih dokumenata koji mogu uticati na njega. Uvodni dio ovog priručnika daje sliku o vremenu i uslovima u kojima je većina ovih dokumenata nastala, te rezultatima koji su do sada postignuti. Slijedi pregled propisa o medijaciji u Bosni i Hercegovini, kao i nekoliko međunarodnih dokumenata kojima se vodimo u razvoju ovog vida rješavanja sporova.

 

MEDIJACIJA - PRIRUČNIK
Priručnik je dostupan samo u okviru pohađanja obuke o medijaciji za medijatore

Priručnik je namijenjen polaznicama i polaznicima obuke o medijaciji "Medijacija 1 - Obuka za medijatore" i "Medijacija 2 - Pripremiti se za vođenje medijacije". On obuhvata tekstove o teorijama sukoba, alternativnom rješavanju sporova kod nas i u svijetu, pregovaranju, medijaciji, komunikacijskim vještinama, fazama u postupku medijacije, zakone koji regulišu medijaciju u BiH, te uputstva za vježbe koje se koriste u okviru treninga. Priručnik nudi spisak literature o medijaciji, a prati ga i set od 16 scenarija sa ulogama po kojima polaznice i polaznici igraju uloge stranaka i medijatora u postupku, te vježbaju vještine medijacije.

 

MEDIJACIJA - PRIRUČNIK ZA OBUKU SUDIJA I ADVOKATA
Priručnik je dostupan samo u okviru pohađanja obuke o medijaciji za sudije i advokate

Priručnik je inspirisan željom da sudijama i advokatima pruži osnovne informacije o alternativnom rješavanju sporova, ukaže na prednosti rješavanja sporova medijacijom, uputi u normativni okvir za medijaciju u Bosni i Hercegovini, te prezentuje prve rezultate u praktičnoj primjeni medijacije ostvarene u okviru pilot projekta pri Osnovnom sudu Banja Luka. Sudija koji raspolaže znanjem o medijaciji i značaju koji njena primjena ima u rasterećenju sudova i prednostima koje postupak pruža strankama u sporu, lakše će prepoznati sluajeve pogodne za medijaciju i odlučiti se da strankama predloži da spor pokušaju riješiti medijacijom. Advokat obrazovan o medijaciji i svjestan prednosti koje ona pruža u odnosu na sudski postupak uspješnije će štititi interese klijenata.

 

MEDIJACIJA - PRIRUČNIK ZA OBUKU TRENERA
Priručnik je dostupan samo u okviru pohađanja obuke za trenere

Priručnik je namijenjen polaznicama i polaznicima obuke za voditeljice i voditelje treninga o medijaciji. Tajna uspješnog vođenja treninga je u kombinaciji planiranja i prezentacije, angažiranja i facilitacije i znanja o oblasti koja se nudi. Ovaj priručnik nudi informacije o svim oblastima i koristi se u okviru treninga "Medijacija - Obuka za trenere" u kombinaciji sa priručnikom za obuku medijatora. On obuhvata teme: uloga trenera, vještine facilitacije, obrazovanje odraslih, upute za vođenje vježbi na treningu medijacije i dr.

 

MEDIJACIJA - PRIRUČNIK ZA SEMINAR ZA KRAJNJE KORISNIKE

Ovaj priručnik je namijenjen krajnjim korisnicima usluga medijacije, građankama i građanima i pravnim subjektima, a inspirisan je željom da javnosti pruži osnovne informacije o medijaciji kao alternativnom rješavanju sporova, njenim prednostima i pogodnostima.