Šta je medijacija

  Početna/Medijacija/Šta je medijacija
 
Medijacija je postupak u kojem treća neutralna osoba (MEDIJATOR) pomaže strankama u nastojanju da postignu obostrano prihvatljivo rješenje spora. Medijator uspostavlja i olakšava razgovor između stranaka, kako bi one postigle ovaj cilj. Medijator ne donosi odluke o tome kako će spor biti riješen.

U toku procesa svaka strana u sporu može iznijeti svoje stavove, pojasniti kako trenutni spor utiče na nju, te kakve bi opcije zadovoljile njene interese. Medijator će pažljivo slušati, usmjeravati stranke da razgovaraju o ključnim pitanjima, uočavati zajednička stanovišta i interese stranaka i pomagati strankama da na njima baziraju svoj dogovor.Medijacija je povoljna za stranke

- Stranke same dolaze do rješenja, što povećava opredjeljenost za provođenje dogovora.
- Mišljenja i vrijednosti stranaka se uvažavaju.
- Medijacija stvara pozitivnu atmosferu i pomaže izgradnji odnosa.
- Medijacija je brza i efikasna. Spor je moguće riješiti u toku nekoliko dana ili sedmica.
- Medijacija je jeftinija u odnosu na druge postupke rješavanja sporova.
- Informacije iznesene u postupku medijacije su povjerljive.

Iskustva drugih zemalja su pokazala da, čak iako stranke ne postignu sporazum na medijaciji, u kasnijim fazama rješavanja sporova ili u sudskom postupku lakše dolaze do rješenja.

Osnovni principi u postupku medijacije

- Dobrovoljnost, Strane u sporu dobrovoljno pokreću postupak medijacije i sudjeluju u postizanju sporazuma.
- Povjerljivost, Postupak medijacije je povjerljive prirode. Izjave stranaka iznesene u postupku medijacije ne mogu se bez odobrenja stranaka koristiti kao dokaz u bilo kojem drugom postupku.
- Jednakost stranaka, Stranke u postupku medijacije imaju jednaka prava.
- Neutralnost medijatora, Medijator posreduje na neutralan način, bez predrasuda u pogledu stranaka i predmeta spora.